Одлука о измјени Одлуке о Буџету Града Бања Лука за 2006. годину

492.

На основу члана 26. и члана 28. Закона о буџетском систему Републике Српске (Сл.гласник Републике Српске, бр.96/03, 14/04 и 67/05) и члана 32. Статута Града Бања Лука (Сл.гласник Града Бања Лука, бр.25/05), Скупштина града Бања Лука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

О Д Л У К У

о измјени Одлуке о буџету Града Бањалука за 2006.годину

I – ОПШТИ ДИО

Члан 1.

Члан 1. Одлуке о буџету Града Бањалука, број 07-013-1796/05. (Сл.гласник Града Бањалука, бр.26/05), мијења се и гласи:

„Усваја се Буџет Града Бањалука за 2006.годину, у износу од 125.068.277,63 КМ.

Буџет Града Бањалука за 2006.годину састоји се од:

- укупан приход, у висини од 125.068.277,63 КМ,

од тога:

- распоређено за буџетске намјене 124.818.277,63 КМ,

- буџетска резерва 250.000,00 КМ.“

II – ПОСЕБНИ ДИО

Члан 2.

Саставни дио ове одлуке је Ребаланс буџета Града Бањалука за 2006.годину.

III – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу са даном доношења, а биће објављена у Службеном гласнику Града Бањалука.

Број: 07-013-564/06.