Одлука о јавном оглашавању на подручју града Бања Лука

493.

На основу чланова 24. и 69. Закона о уређењу простора – пречишћени текст. (Сл.гласник РС, бр.84/02. и 14/03.), члана 50. Закона о путевима (Сл.гласник РС, бр.3/04), члана 19. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима БиХ (Сл.гласник БиХ, бр.6/06) и члана 32. Статута Града Бањалука (Сл.гласник Града Бањалука, бр.25/05), Скупштина града Бањалука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

О Д Л У К У

о јавном оглашавању на подручју града Бањалуке

Члан 1.

Овом одлуком, прописују се услови и начин постављања рекламних табли – паноа, поред и изнад јавних путева, на зеленим и другим јавним, и у приватном власништву површинама и објектима, и осталих облика јавног оглашавања на подручју града Бањалуке.

Члан 2.

За постављање огласних медија, територија града Бањалуке подијељена је на 3 (три) зоне:

- I зона: обухвата простор ужег градског подручја, омеђен источним и западним транзитом (са источне и западне стране), ул.Триве Амелице (са сјеверне стране) и ул.Радоја Домановића, „Зеленим мостом“ и ул.М.Обилића (са јужне стране);

- II зона: обухвата простор ширег градског подручја;

- III зона: обухвата ауто-пут, магистралне и регионалне путеве и везе тих путева, аутобуску и жељезничку станицу, стајалишта и терминале ЈГП, трговинске и тржне центре, спортске објекте и туристичке објекте ако нису лоцирани у I зони.

Постављање огласних медија у Ул.Веселина Маслеше, Тргу Крајине, дијелу Ул.Јеврејске-од Трга Крајине до И.Ф.Јукића, дијелу Ул.Краља Алфонса XIII-од Ул.Веселина Маслеше до Ул.И.Ф.Јукића, и у дијелу Ул.Краља Петра I Карађорђевића - од Трга Крајине до Ул.Српске, одобраваће се према Урбанистичком пројекту, због заштите старина и очувања вриједности објеката.

I – РЕКЛАМНЕ ТАБЛЕ – ПАНОИ

Члан 3.

Рекламне табле – панои (типа „billboard“ и „bigboard“), којима се рекламирају објекти, производи, услуге и сл., могу се постављати као привремени, самостојећи објекти поред јавних путева (ауто-пут, магистрални и регионални пут, градске саобраћајнице) под условима прописаним Законом о уређењу простора, Законом о путевима и Законом о основама безбједности саобраћаја на путевима БиХ, на зеленим и другим јавним, и у приватном власништву површинама, под условима и на основу планских докумената (Регулациони, Урбанистички и Просторни план Града Бањалука).

Члан 4.

Рјешење о Урбанистичкој сагласности и Одобрење за грађење за рекламне табле – паное (типа „billboard“ у „bigboard“) издаје Одјељење за просторно уређење Административне службе Града Бањалука.

Члан 5.

Уз захтјев за издавање Урбанистичке сагласности, потребно је приложити:

- Рјешење надлежног органа о одобреној дјелатности,

- слику рекламне табле-пано, са димензијама (приједлог изгледа),

- копију катастарског плана к.ч.-на којој се жели поставити рекламна табла-пано (не старију од 6 мјесеци),

- посједовни лист за к.ч.-на којој се жели поставити рекламна табла – пано (не старији од 6 мјесеци),

- земљишно-књижни извадак или катастарско-књижни уложак за к.ч.-на којој се жели поставити рекламна табла – пано (не старији од 6 мјесеци) и

- овјерену писмену сагласност власника за к.ч.-на којој се жели поставити рекламна табла – пано (ако носилац одобрења за рад није власник земљишта).

Уз захтјев за издавање одобрења за грађење, потребно је приложити:

- Рјешење о Урбанистичкој сагласности, и

- изведбени пројекат за постављање рекламне табле-паноа.

Члан 6.

Осим услова прописаних у члану 5. ове одлуке, рекламне табле – панои, поред јавних путева (на дијеловима тих путева који пролазе кроз градско подручје) се постављају и уз услов да:

- су ван путног појаса (ширина путног појаса одређена је регулационим планом, или планом парцелације),

- не заклањају и не умањују видљивост вертикалне саобраћајне сигнализације,

- нису у зони прегледности раскрснице,

- својим обликом, изгледом, текстом и бојом не личе на неки саобраћајни знак или путоказну таблу, односно таблу обавјештења,

- не рефлектују свјетлост (катадиоптери, огледала, сјајне површине и сл.),

- не емитују директну, константну или трепћућу, свјетлост у правцу уздужне осе пута (у правцу кретања учесника у саобраћају).

Члан 7.

Рекламне табле – панои поред ауто-пута, магистралног и регионалног пута (на дијеловима тих путева који пролазе кроз градско подручје), градских саобраћајница и на зеленим и осталим јавним, и у приватном власништву површинама могу се постављати само као самоносеће конструкције, израђене од материјала прописаних студијом „Систем огласних медија на јавним површинама Града Бањалука“, и урбанистичко-техничким условима.

Члан 8.

Одобрење за грађење за постављање рекламне табле-паноа се даје на период од годину дана, са могућношћу продужавања-све док су испуњени услови из члана 3. до 11. ове одлуке.

Захтјев за продужење рока важења одобрења за грађење за постављену рекламну таблу – пано, мора се поднијети најкасније 15 (петнаест) дана прије истека рока важења одобрења.

По истеку важења одобрења за грађење, постављена рекламна табла – пано се мора, у року од 15 (петнаест) дана, уклонити, а мјесто гдје је била постављена довести у првобитно стање.

Члан 9.

Накнада за постављање самостојеће рекламне табле – паноа, чија се површина за рекламирање изнајмљује износи 50,00 КМ по квадратном метру рекламне површине годишње у I и III зони, а 70% у II зони.

Накнада за постављање самоносеће рекламне табле – паноа, чија се површина за рекламирање користи за рекламирање сопственог пословног објекта-простора, производа и услуга, износи 40,00 КМ-по квадратном метру рекламне површине, годишње, у I и III зони, а 70%-у II зони.

Накнада из става 1. и 2. овог члана плаћа се унапријед, за годину дана.

Члан 10.

Власници постављених самостојећих рекламних табли – паноа су дужни исте одржавати у уредном и исправном стању, а у случају оштећења, стручну поправку извршити најкасније у року од 8 (осам) дана.

У случају неодржавања самостојећих рекламних табли-паноа у уредном и исправном стању, надлежни орган неће извршити продужење важења одобрења за грађење.

Члан 11.

Јавне површине из члана 3. Одлуке, одређени за јавно оглашавање, могу се издати у закуп правним лицима и самосталним привредницима.

Избор најповољнијег понуђача врши се путем јавног конкурса-лицитације.

Са најповољнијим понуђачем, закључује се уговор на одређено вријеме.

Изабрано правно лице, или самостални привредник са којим је сачињен уговор, обвезник је плаћања излицитиране накнаде, без обзира да ли је постављена рекламна табла-пано издата на даљње кориштење или је слободна-неиздата, и која не може бити мања од накнаде из члана 9.Одлуке.

На јавним површинама из члана 3. ове одлуке, изузетно се може одобрити постављање самостојеће рекламне табле – паноа – којом се рекламира искључиво сопствени пословни објекат-простор, сопствени производ и сопствена услуга, и без јавног конкурса-лицитације-само у случају када на парцели нема адекватних услова за постављање самостојеће рекламне табле – паноа, а на јавној површини испред парцеле објекта има услове прописане Регулационим планом, те Законом о уређењу простора, Законом о путевима, Законом о основама безбједности саобраћаја на путевима БиХ, студијом „Систем огласних медија на јавним површинама града Бањалуке“, и овом одлуком.

II – РЕКЛАМНЕ ВИТРИНЕ

Члан 12.

Рекламне витрине, којима се рекламирају објекти, производи, услуге и сл., могу се постављати као привремени самостојећи објекти (типа „city light“ и „тотем“), и окачене на зид.

Члан 13.

Самостојеће рекламне витрине (типа „city light“ и „тотем“) могу се постављати на начин и под условима као и самостојеће рекламне табле-панои (члан 3.-11. ове одлуке).

Члан 14.

Рекламне витрине окачене на зид могу се постављати на начин и под условима као и рекламне табле-панои на фасади (члан 15.-21. ове одлуке).

III – РЕКЛАМНЕ ТАБЛЕ-ПАНОИ НА ФАСАДИ И ОГРАДИ ОБЈЕКТА

Члан 15.

Рекламне табле – панои, којима се рекламирају објекти, пословни простори, производи, услуге и сл., могу се постављати на слободним дијеловима фасаде објекта, као макете, фигуре, слова, заштитни знакови, друге кутијасте фигуре, макро екрани, са филмском или ТВ сликом и слично, уређаји и огради око објекта.

Члан 16.

Одобрење за постављање рекламне табле – паноа на фасади објекта и огради око објекта, издаје Одјељење за просторно уређење Административне службе Града Бањалука.

Члан 17.

Уз захтјев за издавање Одобрења за постављање рекламне табле-паноа на фасади објекта и огради око објекта, потребно је приложити:

- Рјешење надлежног Органа о одобреној дјелатности,

- приједлог (слика или нацрт) изгледа рекламне табле – паноа са димензијама и текстом садржаја,

- атест о начину вјешања рекламне табле – паноа на зид фасаде,

- атест о начину прикључења на извор ел.енергије, и

- овјерену писмену сагласност власника објекта (ограде).

Члан 18.

Осим услова прописаних у члану 17. ове одлуке, рекламне табле – панои на фасади се постављају и уз услов:

- да се уклапају у слободни простор фасаде,

- да не могу затварати свијетле отворе (прозори, врата, свјетларници и сл.) на фасади, и

- да се рекламне цераде, рекламна платна и сл. материјали-не могу постављати на фасаду без оквира (рама), у који су затегнути.

Осим услова прописаних у члану 17. ове одлуке, рекламне табле-панои на огради се постављају и уз услов:

- да се уклапају у димензије ограде,

- да се не могу надограђивати изнад, нити уз ограду, и

- да се рекламне цераде, рекламна платна и сл.материјали-не могу постављати на ограду без оквира (рама), у који су затегнути.

Члан 19.

Одобрење за постављање рекламних табли – паноа се даје на период од годину дана, са могућношћу продужавања-све док су испуњени услови из члана 15. до 20. ове одлуке.

Захтјев за продужење рока важења Одобрења за постављену рекламну таблу-пано мора се поднијети најкасније 15 (петнаест) дана прије истека рока важења одобрења.

По истеку важења одобрења, постављена рекламна табла-пано се мора, у року од 15 (петнаест) дана уклонити, а мјесто гдје је била постављена, довести у првобитно стање.

Члан 20.

Накнада за постављање рекламне табле-паноа на фасади (огради) чија се површина за рекламирање изнајмљује-износи 50,00 КМ, по квадратном метру рекламне површине, годишње у I и III зони, а 70%-у II зони.

Накнада за постављање рекламне табле-паноа на фасади (огради) чија се површина за рекламирање користи за рекламирање сопственог пословног објекта-простора, производа и услуга-износи 40,00 КМ, по квадратном метру рекламне површине, годишње-у I и III зони, а 70%-у II зони.

Накнада из става 1. и 2. овог члана плаћа се унапријед, за годину дана.

Члан 21.

Власници постављених рекламних табли-паноа на фасади објекта и огради око објекта, су дужни исте одржавати у уредном и исправном стању, а у случају оштећења-стручну поправку извршити најкасније у року од 8 (осам) дана.

У случају неодржавања рекламних табли-паноа на фасади објекта и огради око објекта у уредном и исправном стању, надлежни Орган неће извршити продужење важења одобрења за постављање.

IV – РЕКЛАМНЕ ТАБЛЕ-ПАНОИ НА КРОВУ ОБЈЕКТА

Члан 22.

Рекламне табле-панои, којима се рекламирају објекти, пословни простори, производи, услуге и сл., могу се постављати на крову објекта, као привремени самостојећи објекти, под условима прописаним Законом о уређењу простора и овом одлуком, и то као макете, фигуре, слова, заштитни знакови, друге кутијасте фигуре, макро-екрани, са филмском или ТВ сликом и сл.уређаји.

Члан 23.

Рјешење о Урбанистичкој сагласности и Одобрење за грађење за рекламне табле – паное на крову издаје Одјељење за просторно уређење Административне службе Града Бањалука.

Члан 24.

Уз захтјев за издавање Урбанистичке сагласности потребно је приложити:

- Рјешење надлежног органа о одобреној дјелатности,

- слику рекламне табле-пано са димензијама (приједлог изгледа),

- копију катастарског плана к.ч. на којој се, на крову објекта жели поставити рекламна табла – пано (не старији од 6 мјесеци),

- посједовни лист за к.ч.на којој се на крову објекта жели поставити рекламна табла – пано (не старији од 6 мјесеци),

- земљишно-књижни извадак или катастарко-књижни уложак за к.ч. на којој се, на крову објекта жели поставити рекламна табла-пано (не старији од 6 мјесеци) и

- овјерену писмену сагласност власника објекта на чијем се крову жели поставити рекламна табла-пано (ако носилац одобрења за рад није власник објекта).

Уз захтјев за издавање одобрења за грађење, потребно је приложити:

- Рјешење о Урбанистичкој сагласности, и

- изведбени пројект за постављање рекламне табле-паноа, на крову.

Члан 25.

Одобрење за грађење за постављање рекламне табле-паноа на крову се даје на период од годину дана, са могућношћу продужавања-све док су испуњени услови из члана 22. до 27 ове одлуке.

Захтјев за продужење рока важења одобрења за грађење за постављену рекламну таблу-пано на крову-мора се поднијети најкасније 15 (петнаест) дана прије истека рока важења одобрења.

По истеку важења одобрења за грађење, постављена рекламна табла – пано се мора, у року од 15 (петнаест) дана-уклонити, а мјесто гдје је била постављена, довести у првобитно стање.

Члан 26.

Накнада за постављање самоносеће рекламне табле-паноа на-крову објекта чија се површина за рекламирање изнајмљује, износи 50,00 КМ по квадратном метру рекламне површине, годишње-у I и III зони, а 70%-у II зони.

Накнада за постављање самоносеће рекламне табле-паноа на крову објекта чија се површине за рекламирање користи за рекламирање сопственог пословног објекта-простора, производа и услгуа-износи 40,00 КМ по квадратном метру рекламне пворшине, годишње-у I и III зони, а 70%-у II зони.

Накнада из става 1. и 2. овог члана плаћа се унапријед, за годину дана.

Члан 27.

Власници постављених самостојећих рекламних табли-паноа на крову објекта, су дужни исте одржавати у уредном и исправном стању, а у случају оштећења, извршити стручну поправку најкасније-у року од 8 (осам) дана.

У случају неодржавања самостојећих рекламних табли-паноа на крову објекта у уредном и исправном стању, надлежни орган неће извршити продужење важења одобрења за грађење.

V – ТРАНСПАРЕНТИ

Члан 28.

Транспаренти, којима се рекламирају објекти, пословни простори, производи, услуге и сл., могу се постављати на фасади објекта-под условима прописаним овом одлуком, и изнад саобраћајница-под условима прописаним Одлуком о комуналном реду.

Члан 29.

Одобрење за постављање транспарента на фасади објекта-издаје Одјељење за просторно уређење Административне службе Града Бањалука, а одобрење за постављање транспарента изнад саобраћајница-издаје Одјељење за комуналне и стамбене послове Административне службе Града Бањалука.

Члан 30.

Уз захтјев за издавање одобрења за постављање транспарента на фасади објекта, потребно је приложити:

- Рјешење надлежног органа о одобреној дјелатности или манифестацији,

- приједлог (слика или нацрт) изгледа транспарента, са димензијама, текстом садржаја и начином вјешања, и

- овјерену писмену сагласност власника објекта.

Члан 31.

Осим услова прописаних у члану 30. ове одлуке, транспаренти на фасади објекта се постављају и уз услов:

- да се уклапају у слободни простор фасаде,

- да не могу затварати свијетле отворе (прозори, врата, свјетларници и сл.) на фасади,

- да се не могу освјетљавати, и

- да се могу израђивати искључиво од цераде, платна, најлона и осталих сличних материјала постојаних на временске услове.

Члан 32.

Одобрење за постављање транспарента на фасади објекта се даје на период од, најмање 7 (седам) до највише 30 (тридесет) дана, а може се продужавати све док су испуњени услови из члана 28. до 35. ове одлуке.

Члан 33.

Накнада за постављање транспарента на фасади објекта износи 10,00 КМ, дневно, и плаћа се одмах-за цијели период постављања (члан 32. Одлуке).

Члан 34.

По истеку рока важења Одобрења за постављање транспарента на фасади објекта, из члана 32. ове одлуке, исти се мора уклонити у року од 48 (четрдесетосам) часова, а мјесто на којем је био постављен, довести у првобитно стање.

Члан 35.

Власници постављених транспарената на фасади објекта су дужни исте одржавати у уредном и исправном стању, а у случају оштећења и пада истога, сву насталу штету надокнадити оштећенима.

VI – ЈАРБОЛИ СА РЕКЛАМНИМ ЗАСТАВАМА

Члан 36.

Јарболи са рекламним заставама, којима се рекламирају објекти, производи, услуге и сл., могу се постављати на зеленим и другим јавним, и у приватном власништву површинама, које се налазе испред пословних објеката или пословних простора.

Члан 37.

Одобрење за постављање јарбола са рекламним заставама-издаје Одјељење за просторно уређење Административне службе Града Бањалука.

Члан 38.

Уз захтјев за издавање Одобрења из члана 37. потребно је приложити:

- Рјешење надлежног органа о одобреној дјелатности,

- приједлог (слика или нацрт) јарбола са рекламним заставама, са димензијама,

- атест за начин укопавања темељне стопе и анкерисања јарбола, и

- овјерена писмена сагласност власника земљишта за постављање јарбола са рекламним заставама.

Члан 39.

Одобрење за постављање јарбола са рекламним заставама се даје на период од годину дана, са могућношћу продужавања-све док су испуњени услови из члана 36. до 40. ове одлуке.

Захтјев за продужење рока важења одобрења-мора се поднијети најкасније 15 (петнаест) дана прије истека рока важења одобрења.

По истеку рока важења одобрења, јарболи се морају уклонити у року од 15 (петнаест) дана, а мјесто гдје су били постављени-довести у првобитно стање.

Члан 40.

Накнада за постављање јарбола са рекламном заставом износи 200,00 КМ-по јарболу, годишње-у I и III зони, а 70%-у II зони.

VII – ОГЛАШАВАЊЕ НА СТАЈАЛИШТИМА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА

Члан 41.

Оглашавање на стајалиштима ЈГП-врши се на начин и под условима прописаним чланом 13., а у вези са члановима 3.-11, став 1.,2.,3. и 4. ове одлуке.

VIII –ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА

Члан 42.

Под осталим облицима јавног оглашавања сматрају се:

привремене ограде, покретне ограде, жардињере,

политичко оглашавање,

плакатирање, и

огласне табле.

VIII-1 ОГРАДЕ И ЖАРДИЊЕРЕ

Члан 43.

Привремене и покретне ограде и жардињере се могу постављати као препрека паркирању, или као заштита зелених површина, и за привремено ограђивање простора ради обављања одређене дјелатности (угоститељска и трговинска дјелатност, културне и спортске манифестације и сл.).

Члан 44.

Одобрење за постављање привремених и покретних ограда-издаје Одјељење за комуналне и стамбене послове Административне службе Града Бањалука, под условима прописаним Одлуком о комуналном раду.

VIII-2 ПОЛИТИЧКО ОГЛАШАВАЊЕ

Члан 45.

Политичко оглашавање се у свему спроводи у складу са Изборним законом Републике Српске и БиХ, и Кодексом понашања за политичке странке, коалиције, кандидате и изборне раднике.

Члан 46.

Све регистроване политичке странке, коалиције и независни кандидати којима је дозвољено учествовање на изборима, су равноправни у кориштењу јавног оглашавања-у периоду проглашене предизборне кампање, а ван тог периода, јавно оглашавање-регулисано Изборним законом Републике Српске и БиХ, Кодексом понашања за политичке странке, коалиције, кандидате и изборне раднике и са овом одлуком, није дозвољено.

Члан 47.

Политичко оглашавање, којим се промовишу политичке странке, коалиције и њихови програми и кандидати, и воде предизборне кампање, може се вршити само у периоду проглашене предизборне кампање, и на само за то предвиђеним просторима за плакатирање (инфо-панои, инфо-стубови), на сопственим (привременим и покретним) пропагандним паноима, покретним оградама и жардињерама, и на закупљеним просторима правних и физичких лица из члана 11. став 1. ове одлуке.

Члан 48.

Одобрење за политичко оглашавање, за период из члана 47. ове одлуке, издаје Одјељење за комуналне и стамбене послове Административне службе Града Бањалука.

VIII-3 ПЛАКАТИРАЊЕ

Члан 49.

Плакатирање, којим се рекламирају објекти, производи, услуге, спортске и културне манифестације и сл., може се одобравати на за то предвиђеним и изграђеним просторима за плакатирање (инфо-панои, инфо-стубови).

Члан 50.

Одобрење за плакатирање издаје Одјељење за комуналне и стамбене послове Административне службе Града Бањалука под условима прописаним Одлуком о комуналном реду.

VIII – 4 ОГЛАСНЕ ТАБЛЕ

Члан 51.

Огласне табле су медији некомерцијалне – јавне употребе, за тзв. „мало оглашавање“, које се постављају појединачно или групно око стубова градских колонада и аркада, на зидовима, и као самоносиве конструкције уз важне пјешачке токове.

Члан 52.

Постављање, инвестиционо и текуће одржавање огласних табли у надлежности је Одјељења за комуналне и стамбене послове Административне службе Града Бањалука.

Члан 53.

За кориштење огласних табли, односно за тзв. „мало оглашавање“, није потребно Одобрење, нити се плаћа накнада.

IX – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 54.

Новчаном казном, у износу од 4.000,00 – 7.000,00 КМ, казниће се правно лице које учини прекршај из чланова 4., 6., 7., 8., 10., 13., 14., 16., 18., 19., 21., 23., 25., 27., 28., 31., 32., 34., 35., 39., 41., 43., 47., 49., 51., 55. и 57. ове одлуке.

Одговорно лице, у правном лицу, казниће се за прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном, у износу од 500,00 – 1.800,00 КМ.

Грађани који самостално обављају дјелатност-личним радом, средствима рада у својини грађана, казниће се за прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном, у износу од 500,00 – 1.000,00 КМ.

Физичка лица биће кажњена, за прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном-у износу од 300,00 – 700,00 КМ.

Х – ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 55.

Уклањање постојећих огласних медија, који нису у складу са овом одлуком, власник је дужан да изврши у року од 15 (петнаест) дана од дана истека рјешења – којим му је одобрено постављање огласног медија по претходној одлуци.

Члан 56.

Уколико, у наведеном року из претходног члана ове одлуке, власник не уклони огласни медиј, уклањање ће извршити Одјељење комуналне полиције, или Одјељење за инспекцијске послове, а све произашле трошкове сносиће власник огласног медија.

XI – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 57.

Због специфичности функција и послова које обављају у друштву (органи власти, институције, установе), јавно оглашавање је забрањено на објектима, и њиховом припадајућем простору (тротоар око објекта, двориште, плато, паркиралиште и сл.):

- градске (општинске) управе, судова,

- државних институција (Влада, Министарства и др.),

- здравствених установа,

- гробаља, спомен паркова, споменика, музеја, заштићених објеката,

- школских установа,

- вјерских објеката.

Члан 58.

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о јавном оглашавању на подручју града Бањалуке (Сл.гласник Града Бањалука, бр.13/01).

Члан 59.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 07-013-576/06.