Одлука о измјени и допуни Одлуке о уређењу простора града Бања Луке

494.

На основу чланова 69, 97. и 153. Закона о просторном уређењу – пречишћени текст (Сл.гласник РС, бр.84/02. и 14/03), и члана 32. Статута Града Бањалука (Сл.гласник Града Бањалука, бр.25/05), Скупштина града Бањалука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

О Д Л У К У

о измјени и допуни Одлуке о уређењу простора града Бањалука

Члан 1.

У Одлуци о уређењу простора града Бањалука (Сл.гласник Града Бањалука, бр.9/03, 21/04 и 2/05), у члану 10. додаје се нови став, који гласи:

1. Уз токове ријеке Врбаса, Врбање и Сутурлије, утврђује се заштитни појас од 50м, рачунајући од корита са обје стране ријеке.

2. Уз токове ријека Свракаве, Гомјенице и Крупе, утврђује се заштитни појас од 25м, рачунајући од корита са обје стране ријеке.

3. Уз остале водотокове: Бистрицу, Брколос, Пискавичку ријеку, Суботицу, Стратинску ријеку, Пријеку ријеку, Драгочајку, Широку ријеку, Муратовац, Буковицу, Врановину, Рујишњак, Рекавицу, Ђурђевац, Мочила, Уларац, Раковачки поток, Змијањак, Новоселија поток, Шарговачку ријеку, Милосавску ријеку, Иваштанку, Подстанац са ретензијом, и Црквену, утврђује се заштитни појас од 10м, рачунајући од корита са обје стране водотока.

4. Заштитна зона око изворишта воде за пиће утврђује се у полупречнику од 50м.

Досадашњи став 1. постаје став 2.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 07-013-578/06.