Одлука о измјени Одлуке о оснивању Градске развојне агенције Бања Лука

495.

На основу члана 24. став 1. Закона о подстицању развоја малих и средњих предузећа (Сл.гласник РС, бр.64/02. и 34/06), члана 30. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС, бр.101/04, 42/05 и 118/05) и члана 32. Статута Града Бањалука (Сл.гласник Града Бањалука, бр.25/05), Скупштина града Бањалука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

О Д Л У К У

о измјенама Одлуке о оснивању Градске развојне агенције Бања Лука

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Градске развојне агенције Бања Лука (Сл.гласник Града Бања Лука, бр.15/03, 9/04 и 19/05), у члану 10., врше се сљедеће измјене:

- у ставу 1., бришу се ријечи „надзорни одбор“;

- у ставу 2., бришу се ријечи „и надзорног“;

- у ставу 3., брише се ријеч „надзорног“.

Члан 2.

Члан 12., брише се.

Члан 3.

У члану 16., бришу се ријечи „и надзорног“.

Члан 4.

Чланови 13., 14., 15., 16., 17. и 18. постају чланови 12., 13., 14., 15., 16. и 17.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу са даном доношења, и биће објављена у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 07-013-579/06.