Одлука о Плану парцелације и урбанистичко-техничким условима за изградњу складишта прехрамбене и непрехрамбене робе на кч. бр. 133/1, 133/4, 133/6, 133/7 и 133/8 к. о. Новаковићи – Бања Лука

500.

На основу члана 27. Закона о уређењу простора – пречишћени текст (Сл.гласник РС, бр.84/02. и 14/03) и члана 32. Статута Града Бања Лука (Сл.гласник Града Бањалука, бр.25/05), Скупштина града Бањалука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

О Д Л У К У

о Плану парцелације и урбанистичко-техничким условима за изградњу складишта прехрамбене и непрехрамбене робе, на кч.бр.133/1, 133/4, 133/6, 133/7 и 133/8 к.о.Новаковићи – Бања Лука

I

Доноси се план парцелације и урбанистичко-технички услови за изградњу складишта прехрамбене и непрехрамбене робе, на кч.бр.133/1, 133/4, 133/6, 133/7 и 133/8 к.о.Новаковићи – Бањалука (у даљем тексту: План).

Простор који је обухваћен Планом дефинисан је у графичком дијелу Плана.

II

Елаборат Плана се састоји од текстуалног дијела, и графичког дијела.

Текстуални дио Плана садржи:

1. Увод

2. Урбанистичко-технички услови

3. План парцелације;

Графички дио Плана садржи:

1.Копија катастарског плана 1:1000

1а.Извод из Урбанистичког плана града Бањалуке 1:5000

1б.Извод из Регулационог плана „Новаковићи“ 1:1000

2. Геодетска подлога 1:500

3. План просторне организације 1:500

4. План саобраћаја 1:500

5. Водовод и канализација 1:500

6. Електрика и ТТ везе 1:500

7. Грађевинске и регулационе линије 1:500

8. План парцелације 1:500.

III

Елаборат Плана је израђен у „Планинг-у“ д.о.о. Прњавор, у мају 2006.године, и саставни је дио ове одлуке.

IV

О провођењу ове одлуке, стараће се градски орган управе, надлежан за послове просторног уређења.

V

Ступањем на снагу ове одлуке, престају да важе раније донесени просторно-плански документи, у дијелу у којем нису у сагласности са Планом.

VI

Ова одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у „Сл.гласнику Града Бањалука“.

Број: 07-013-602/06. .