Одлука о плану парцелације и урбанистичко-техничким условима за изградњу локалног пута Сарачица-Блажевац-Мотике у Бањој Луци

501.

На основу члана 27. Закона о уређењу простора – пречишћени текст (Сл.гласник Републике Српске, бр.84/02. и 14/03) и члана 32. Статута Града Бањалука (Сл.гласник Града Бањалука, бр.25/05), Скупштина града Бањалука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

О Д Л У К У

о плану парцелације, са урбанистичко-техничким условима за изградњу локалног пута Сарачица-Блажевац-Мотике у Бањој Луци

I

Доноси се План парцелације, са урбанистичко-техничким условима за изградњу локалног пута Сарачица-Блажевац-Мотике у Бањој Луци, (у даљем тексту: План).

II

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела.

Текстуални дио Плана садржи:

Увод и образложење

План парцелације

План саобраћаја;

Графички дио Плана садржи сљедеће карте:

1. Геодетска подлога 1:1000

2. План парцелације са регулационим линијама 1:1000

3. План саобраћаја 1:1000.

III

Елаборат Плана, израђен је у „Пројект-у“ а.д. Бањалука, у јуну 2006.године, и саставни је дио ове одлуке.

IV

О провођењу ове одлуке стараће се орган управе, надлежан за послове просторног уређења Града Бањалука.

V

Ступањем на снагу ове одлуке, престају да важе раније донесени просторно-плански документи, у дијелу у којем нису у сагласности са Планом.

VI

Ова одлука ступа на снагу осмог дана по објављивања у „Сл.гласнику Града Бањалука“.

Број: 07-013-603/06. .