Одлука о измјени плана парцелације и урбанистичко-техничким условима за изградњу индивидуалних стамбених објеката на кч. бр. 334/11 и 335/11 у к. о. Петрићевац 1 у Бањалуци

503.

На основу члана 27. Закона о уређењу простора – пречишћени текст (Сл.гласник РС, бр.84/02 и 14/03) и члана 32. Статута Града Бања Лука (Сл.гласник Града Бањалука, бр.25/05), Скупштина града Бањалука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

О Д Л У К У

о измјени плана парцелације и урбанистичко-техничких услова за изградњу индивидуалних стамбених објеката на к.п.бр.334/11 и 335/1 у к.о.Петрићевац I, у Бањалуци

I

Доносе се измјена плана парцелације и урбанистичко-техничких услова за изградњу индивидуалних стамбених објеката на к.п.бр.334/11 и 335/1, у к.о.Петрићевац I, у Бањалуци (Сл.гласник Града Бањалука, бр.27/05).

Простор који је обухваћен измјеном плана дефинисан је на картама, размјере 1:500 и 1:1000, наведеним у тачки II ове одлуке.

II

Елаборат измјена Плана састоји се од сљедећих карата:

1. Геодетска подлога Р=1:1000

2. Скица снимања Р=1:1000

3. Извод из Урбанистичког плана Р=1:10000

4. План просторне организације Р=1:500

5. План саобраћаја и нивелације Р=1:500

6. План хидротехничке инфраструктуреР=1:1000

7. План електроенергетске и телекомуникационе

инфраструктуре Р=1:1000

8. План грађевинских и регулационих линија Р=1:500

9. План парцелације Р=1:500.

III

Елаборат измјене Плана, израђен у Урбанистичком заводу Републике Српске Бањалука, у мјесецу јуну 2006.године, саставни је дио ове одлуке.

IV

О провођењу ове одлуке, стараће се градски орган управе, надлежан за послове просторног уређења.

V

Ступањем на снагу ове одлуке, престају да важе раније донесени просторно-плански документи, у дијелу у којем нису у сагласности са измјеном Плана.

VI

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл.гласнику Града Бањалука“.

Број: 07-013-605/06. .