Одлука о изради измјене дијела Регулационог плана „Центар-Алеја“

504.

На основу члана 54. Закона о уређењу простора – пречишћени текст (Сл.глaсник Републике Српске, бр.84/02 и 14/03), и члана 32. Статута Града Бањалука (Сл.гласник Града Бањалука, бр.25/05), Скупштина града Бањалука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

О Д Л У К У

о изради измјене дијела Регулационог плана „Центар-Алеја“

I

Приступа се изради измјене дијела Регулационог плана „Центар-Алеја“ (у даљем тексту: измјена Плана).

II

Простор који ће се обухватити измјеном Плана (подручје планирања) приказан је на карти у размјери 1:2500, која је саставни дио ове одлуке, и налази се у њезином прилогу.

III

Временски период за који ће се измјена Плана дониејти је период 2006-2016.године.

IV

Носилац припреме измјене Плана је Одјељење за просторно уређење.

Носилац израде измјене Плана је „Пројект“ а.д. Бањалука.

V

Преднацрт измјене Плана биће припремљен у року од 20 дана од закључења Уговора о изради Плана и испуњења евентуалних услова који уговором буду одређени.

Нацрт измјене Плана ставиће се на јавни увид и стручну расправу, у просторијама носиоца припреме измјене Плана.

Приједлог измјене Плана утврдиће носилац припреме и градоначелник, у року од осам дана од завршетка увида и стручне расправе.

Уз приједлог измјене Плана, носилац припреме ће поднијети Скупштини Града и приједлог одлуке о доношењу измјене Плана, са потребним образложењем.

У образложењу Одлуке о доношењу измјене Плана, носилац припреме ће дати и податке о примједбама и приједлозима који су у току јавног увида и стручне расправе поднесени на нацрт измјене Плана, те стручно образложење о примједбама и приједлозима-који нису могли бити прихваћени.

VI

Средства за израду измјене Плана обезбиједиће ГП „Крајина“ а.д. Бањалука.

VII

До ступања измјене Плана на снагу, простор из тачке II став 1. ове одлуке сматра се резервисаном површином, у смислу одредаба члана 8. и 9. Закона о уређењу простора.

VIII

Oва одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у Службеном гласнику Града Бањалука.

Број: 07-013-600/06. .