Одлука о изради измјене Регулационог плана РО „Аутосервис“ ООУР „ТАМ-сервис“ у Бањалуци

505.

На основу члана 55. и 68. Закона о уређењу простора – пречишћени текст (Сл.гласник РС, бр.84/02 и 14/03) и члана 32. Статута Града Бања Лука (Сл.гласник Града Бања Лука, бр.25/05), Скупштина града Бања Лука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

ОД Л У К У

о изради измјена Регулационог плана РО „Аутосервис“, ООУР „Там-сервис“, у Бањалуци

I

Приступа се изради измјена Регулационог плана РО „Аутосервис“, ООУР „Там-сервис“, у Бањалуци (Сл.гласник Општине Бањалука, бр.6/87) (у даљем тексту: План).

Простор који ће бити обухваћен Планом (подручје планирања) приказан је на карти формата А3, која је саставни дио ове одлуке.

II

Плански период је период од 2006. до 2015.године.

III

Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно уређење Административне службе Града.

Носилац израде Плана одредиће се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.

IV

Преднацрт Плана припремиће се у року од 30 дана од закључења уговора о изради.

Нацрт измјена ставиће се на јавни увид и стручну расправу, у просторијама носиоца израде и МЗ „Лазарево“.

V

Средства за израду Плана обезбиједиће „Тргоремонт“ а.д. Бањалука.

VI

Ова одлука ступа на снагу одмах, а биће објављена у „Сл.гласнику Града Бања Лука“.

Број: 07-013-599/06. .