Одлука о изради измјена Регулационог плана комплекса цркве „Ребровац“ у Бањалуци

506.

На основу члана 55 и 68. Закона о уређењу простора – пречишћени текст (Сл.гласник РС, бр.84/02 и 14/03) и члана 32. Статута Града Бања Лука (Сл.гласник Града Бањалука, бр.25/05), Скупштина града Бања Лука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

О Д Л У К У

о изради измјена Регулационог плана комплекса православне цркве „Ребровац“ у Бањалуци

I

Приступа се изради измјена Регулационог плана комплекса православне цркве „Ребровац“ у Бањалуци (Сл.гласник Општине Бањалука, бр.9/87) (у даљем тексту: План).

Простор који ће бити обухваћен Планом (подручје планирања) приказан је на карти формата А4, која је саставни дио ове одлуке.

II

Плански период је период од 2006. до 2015.године.

III

Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно уређење Административне службе Града.

Носилац израде Плана одредиће се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.

IV

Преднацрт Плана припремиће се у року од 30 дана од закључења уговора о изради.

Нацрт измјена ставиће се на јавни увид и стручну расправу, у просторијама носиоца израде и МЗ „Старчевица“.

V

Средства за израду Плана обезбиједиће Српска православна црквена општина ребровачка Бањалука.

VI

Oва одлука ступа на снагу одмах, а биће објављена у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 07-013-590/06. .