Одлука о изради измјена Регулационог плана за простор између магистралног пута М4 и комплекса предузећа „Козара путеви“

507.

На основу члана 55. и 68. Закона о уређењу простора – пречишћени текст (Сл.гласник РС, бр.84/02 и 14/03) и члана 32. Статута Града Бања Лука (Сл.гласник Града Бања Лука, бр.25/05), Скупштина града Бањалука је, на сједници од 13.07.2006.године, донијела

О Д Л У К У

о изради измјена Регулационог плана за простор између магистралног пута М-4 и комплекса предузећа „Козара путеви“

I

Приступа се изради измјена Регулационог плана за простор између магистралног пута М-4 и комплекса предузећа „Козара путеви“ (Сл.гласник Града Бањалука бр.1/03) (у даљем тексту: План).

Простор који ће бити обухваћен Планом (подручје планирања), приказан је на карти формата А3, која је саставни дио ове одлуке.

II

Плански период је период од 2006. – до 2015.године.

III

Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно уређење Административне службе Града.

IV

Преднацрт Плана припремиће се у року од 30 дана од закључења уговора о изради.

Нацрт измјена ставиће се на јавни увид и стручну расправу, у просторијама носиоца израде и МЗ „Залужани“.

V

Средства за израду Плана обезбиједиће заинтересовани инвеститори.

VI

Ова одлука ступа на снагу одмах, а биће објављена у „Сл.гласнику Града Бањалука“.

Број: 07-013-589/06. .