Одлука о усвајању ревизије Регулационог плана за простор дефинисан улицама Јована Дучића, Паве Радана, 1. Крајишког корпуса и Вука Караџића

508.

На основу члана 55. Закона о уређењу простора – пречишћени текст (Сл.гласник Републике Српске, бр.84/02 и 14/03), и члана 32. Статута Града Бањалука (Сл.гласник Града Бањалука, бр.25/05), Скупштина града Бањалука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

О Д Л У К У

о усвајању ревизије Регулационог плана-за простор дефинисан улицама: Јована Дучића, Паве Радана, 1.Крајишког корпуса, и Вука Караџића

I

Доноси се ревизија Регулационог плана, за простор дефинисан улицама: Јована Дучића, Паве Радана, 1.Крајишког корпуса и Вука Караџића – (у даљем тексту: План).

Простор који је обухваћен Планом, дефинисан је у графичком дијелу Плана.

II

Елаборат Плана се састоји од текстуалног и графичког дијела.

Текстуални дио Плана садржи:

а. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Рјешење о регистрацији д.о.о. „STILLing-а“ Бањалука, за израду планске документације. Лиценца д.о.о. „STILLing“ Бањалука, за израду просторно-планске документације.

Лиценце учесника у изради Плана.

б. ТЕКСТУАЛНИ ДИО

А. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Б. СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА

1. Просторна цјелина

2. Природни услови и ресурси

3. Становање

4. Инфраструктура

4.1. Саобраћај

4.2. Хидротехничка инфраструктура

4.3. Електроенергетска инфраструктура

4.4. Телекомуникације

4.5. Топлификација и гасификација

5. Привредне дјелатности

6. Јавне службе и друге друштвене дјелатности

7. Животна средина

7.1. Систем зелених површина

7.2. Заштита животне средине

8. Биланси кориштења површина, ресурса и објеката

9. Оцјена стања организације уређења и кориштења простора;

В.ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ ОРГА- НИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА

1. Становништво и становање

2. Привредне дјелатности

3. Јавне службе и друге друштвене дјелатности

4. Инфраструктура

5. Животна средина

5.1. Систем зелених површина

5.2. Заштита животне средине

6. Биланс потреба и могућности;

Г. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА

1. Организација простора

2. Становање

3. Привредне дјелатности

4. Јавне службе и друге друштвене дјелатности

5. Инфраструктура

5.1. Саобраћај

5.2. Хидротехничка инфраструктура

5.3. Електроенергетска инфраструктура

5.4. Телекомуникације

5.5. Топлификација и гасификација

6. Парцелација, грађевинске и регулационе линије

7. Животна средина

7.1. Систем зелених површина

7.2. Заштита животне средине

8. Биланси површина;

Д. ОРЈЕНТАЦИОНИ ТРОШКОВИ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Е. ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

- Табеларни преглед валоризације грађевинског фонда

- Списак координата геодетских тачака грађевинских и регулационих линија

- Списак координата ломних тачака граница парцела

Графички дио Плана садржи:

1. Положај-локације на карти ширег подручја Града Бањалука-Извод из УП-а мјерило-шема

2. Положај-локације на прегледној карти важећих регулационих планова мјерило-шема

3. Геодетска подлога мј 1:1000

4. Инжењерско-геолошка карта мј 1:1000

5. Извод из регулационог плана из 1988.године мј 1:1000

6. Валоризација грађевинског фонда мј 1:1000

7. Просторна организација мј 1:1000

8. План парцелације мј 1:1000

9. План регулационих и грађевинских линија мј 1:1000

10. План саобраћаја, са основном нивелацијом мј 1:1000

11. План саобраћаја – ниво подземних гаража мј 1:1000

12. План инфраструктуре-водовод и канализација мј 1:1000

13. План инфраструктуре-електрика, ТТ везе и гријање мј 1:1000

14. Синтезни план инфраструктуре мј 1:1000.

III

Елаборат Плана израђен је у Д.о.о. „STILLing“ Бањалука, у априлу 2006.године, и саставни је дио ове одлуке.

IV

О провођењу ове одлуке, стараће се градски орган управе, надлежан за послове просторног уређења.

V

Ступањем на снагу ове одлуке, престају да важе раније донесени просторно-плански документи, у дијелу у којем нису у сагласности са Планом.

VI

Ова одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у Службеном гласнику Града Бањалука.

Број: 07-013-601/06. .