Одлука о Регулационом плану „Ада-Дебељаци 4“

509.

На основу члана 50. Закона о уређењу простора – пречишћени текст (Сл.гласник Републике Српске, бр.84/02. и 14/03) и члана 32. Статута Града Бањалука (Сл.гласник Града Бањалука, бр.25/05), Скупштина града Бањалука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

О Д Л У К У

о Регулационом плану „Ада Дебељаци 4“

I

Доноси се Регулациони план за простор „Ада Дебељаци 4“ у Бањалуци (у даљем тексту: План).

Границе простора који је обухваћен Планом прецизније су одређене у текстуалном и графичком дијелу Плана.

II

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела.

Текстуални дио Плана садржи:

А. Уводни дио

Б. Стање организације, уређења и коришћења простора

В. Потребе, могућности и циљеви организације, уређења и коришћења простора

Г. Одредбе и смјернице за провођење плана

Д. Валоризација грађевинског фонда;

Графички дио Плана садржи:

1.Постојеће стање – геодетска подлога Р = 1:1000

1а.Постојеће стање физичких структура(нумерација) Р = 1:1000

1б. Постојеће стање физичких структура (спратност и намјена) Р = 1:1000

1в. Постојеће стање физичких структура (валоризација грађевинских објеката) Р = 1:1000

2.Извод из урбанистичког плана Бањалука

2а. Извод из важећег регулационог плана Р = 1:1000

3. Инжењерско-геолошка карта Р = 1:1000

4. Оцјена природних и створених услова Р = 1:1000

5. План организације простора и зеленила Р = 1:1000

6. План саобраћаја и нивелације Р = 1:1000

7. План инфраструктуре-хидротехника Р = 1:1000

8. План инфраструктуре-електроенергетика и телеко- муникације Р = 1:1000

9. План инфраструктуре – топлификација Р = 1:1000

10. План инфраструктуре – синтезни план Р = 1:1000

11. План уклањања објеката Р = 1:1000

12. План регулационих и грађевинских линија Р = 1:1000

13. План парцелације – дужине фронтова Р = 1:1000

13а. План парцелације – ломне тачке и површине Р = 1:1000

14. План уређења зеленила Р = 1:1000.

III

Елаборат Плана, израђен у „Пројект-у“ а.д. Бањалука, у мјесецу јуну 2006.године, налази се у прилогу ове одлуке, и чини њен саставни дио.

IV

План је основа за утврђивање општег интереса за изградњу објеката и за извођење других радова, у смислу члана 19. Закона о експропријацији (Сл.гласник Републике Српске, бр.8/96, 9/96, 15/96 и 64/04).

V

План је основа за промјену облика и површине постојећих парцела градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта у државној својини, у смислу чланова 19. и 78. Закона о грађевинском земљишту (Сл.гласник Републике Српске, бр.86/03).

VI

План се излаже на стални јавни увид код градског органа управе, надлежног за послове просторног уређења.

VII

О провођењу ове одлуке, стараће се орган из тачке VI.

VIII

Ступањем на снагу ове одлуке, престају да важе раније донесени просторно-плански документи, проведбеног карактера, у дијелу у којем нису у сагласности са Планом.

IX

Ова одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у „Службеном гласнику Града Бања Лука“.

Број: 07-013-583/06. .