Одлука о доношењу Регулационог плана за Централно градско гробље у насељу Врбања Бањалука

512.

На основу члана 50. Закона о уређењу простора – пречишћени текст (Сл.гласник РС, бр.84/02 и 14/03) и члана 32. Статута Града Бањалука, (Сл.гласник Града Бања Лука, бр.25/05), Скупштина града Бањалука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

О Д Л У К У

о доношењу Регулационог плана за Централно градско гробље у насељу Врбања, Бања Лука

I

Доноси се Регулациони план за Централно градско гробље у насељу Врбања, у Бањој Луци, за простор означен као кч.бр.677, у к.о.Врбања 1.

Границе простора који је обухваћен планом прецизно су одређене у графичком дијелу плана.

II

Елаборат плана састоји се од текстуалног и графичког дијела.

Текстуални дио плана садржи:

А. Уводни дио

Б. Стање организације, уређења и коришћења простора

В. Потребе, могућности и циљеви организације простора

Г. План организације, уређења и коришћења простора

Д. Општи урбанистичко-технички услови

Ђ. Програм уређења грађевинског земљишта

Е. Одредбе и смјернице за спровођење плана;

Графички дио плана садржи сљедеће прилоге:

1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

1.1. Геодетска подлога

1.2. Физичка структура

1.3. Инжењерско-геолошка карта;

2. ПЛАНИРАНО СТАЊЕ

2.1. Извод из урбанистичког плана-намјена површина

2.2. Извод из урбанистичког плана – планирана мрежа саобраћајница

2.3. Извод из урбанистичког плана-снабдијевање водом и диспозиција отпадних вода

2.4. Извод из урбанистичког плана-електрика, топловод, ПТТ и плиновод

2.5. План намјене површина

2.6. План организације простора-намјена и спратност објекта

2.7. План регулационих и грађевинских линија

2.8. План парцелације

2.9. План саобраћаја

2.10.План уређења зелених површина

2.11.План електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре

2.12.План хидро-техничке инфраструктуре

2.13.План термо-техничке инфраструктуре

2.14.Синхрон план инсталација

2.15.Композициони план

2.16.Детаљ централног трга и гробног поља

2.17.Детаљ гробног поља 1.

2.18.Детаљ гробног поља 2.

2.19.Детаљ гробног поља 3.

III

Елаборат плана је израђен у Бироу за пројектовање и инжењеринг „Град Пројект“.

Елаборат плана је саставни дио ове одлуке.

IV

Регулациони план је основ за утврђивање општег интереса за изградњу објеката, у смислу члана 19. Закона о експропријацији (Сл.гласник РС, бр.8/96, 15/96 и 64/04).

V

План је основ за промјену облика и површине постојећих парцела градског грађевинског земљишта, у смислу чланова 19. и 78. Закона о грађевинском земљишту (Сл.гласник РС, бр.86/03).

VI

План се излаже на стални јавни увид, код градског органа управе, надлежног за послове просторног уређења.

VII

О провођењу ове одлуке, стараће се орган из тачке VI.

VIII

Ступањем на снагу ове одлуке, престају да важе раније донесени просторно-плански документи, проведбеног карактера, у дијелу у којем нису у сагласности са Планом.

IX

Ова одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 07-013-587/06.