Одлука о Регулационом плану за простор „Новаковићи-Вујиновићи“ Секција А, Б, Ц

513.

На основу члана 50. Закона о уређењу простора – пречишћени текст (Сл.гласник Републике Српске, бр.84/02. и 14/03) и члана 32. Статута Града Бањалука (Сл.гласник Града Бањалука, бр.25/05), Скупштина града Бањалука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела,

О Д Л У К У

о Регулационом плану за простор „Новаковићи-Вујиновићи“, секција А,Б.Ц

I

Доноси се Регулациони план за простор „Новаковићи-Вујиновићи“, секција А,Б,Ц у Бањалуци (у даљем тексту: План).

Границе простора који је обухваћен Планом прецизније су одређене у текстуалном и графичком дијелу Плана.

II

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела.

Текстуални дио Плана садржи:

А. Уводни дио

Б. Стање организације, уређења и коришћења простора

В. Потребе, могућности и циљеви организације, уређења и коришћења простора

Г. План организације, уређења и коришћења простора

Д. Одредбе и смјернице за спровођење плана

Ђ. Валоризација грађевинског фонда;

Графички дио Плана садржи сљедеће карте:

1. Постојеће стање – геодетска подлога Р = 1:1000

1.1. Постојеће стање физичких структура

(спратност и намјена) Р =1:1000

1.2. Постојеће стање физичких структура

(валоризација грађевинских објеката) Р = 1:1000

2. Извод из урбанистичког плана Општине Бањалука

3. Извод из важећег регулационог плана Р = 1:2500

4. Инжењерско-геолошка карта Р = 1:1000

5. Оцјена природних и створених услова Р = 1:1000

6. План организације простора Р = 1:1000

7. План саобраћаја, саобраћајница и нивелације Р = 1:1000

8. План инфраструктуре-хидротехника Р = 1:1000

9. План инфраструктуре

- Електроенергетика и телекомуникације Р = 1:1000

10. План инфраструктуре – топлификација Р = 1:1000

11. Синтезна карта инфраструктуре Р = 1:1000

12. План уређења зелених површина Р = 1:1000

13. План уклањања објеката Р = 1:1000

14. План регулационих и грађевинских линијаР = 1:1000

15. План парцелације –

- површине и координатне тачке парцелаР = 1:1000

16. План парцелације – фронтови парцела Р = 1:1000

III

Елаборат Плана, израђен у „Пројект-у“ а.д. Бањалука у мјесецу јуну 2006.године, налази се у прилогу ове Одлуке, и чини њен саставни дио.

IV

План је основа за утврђивање општег интереса за изградњу објеката и за извођење других радова, у смислу члана 19. Закона о експропријацији (Сл.гласник Републике Српске, бр.8/96, 9/96, 15/96 и 64/04).

V

План је основа за промјену облика и површине постојећих парцела градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта у државној својини, у смислу чланова 19. и 78. Закона о грађевинском земљишту (Сл.гласник РС, бр.86/03).

VI

План се излаже на стални јавни увид код градског органа управе, надлежног за послове просторног уређења.

VII

О провођењу ове одлуке, стараће се орган из тачке VI.

VIII

Ступањем на снагу ове одлуке, престају да важе раније донесени просторно-плански документи проведбеног карактера, у дијелу у којем нису у сагласности са Планом.

IX

Ова одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у „Службеном гласнику Града Бања Лука“.

Број: 07-013-588/06.