Одлука о измјенама и допунама Одлуке o утврђивању услова стипендирања ученика и студената из Фонда „Петар Кочић“ Бања Лука

514.

На основу чланова 5. и 11. Закона о ученичком и студентском стандарду (Сл.гласник РС, бр.18/94), члана 30.-везано за члан 60. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС, бр.101/04, 42/05 и 118/05), и члана 32. Статута Града Бањалука (Сл.гласник Града Бањалука, бр.25/05), Скупштина града Бањалука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

О Д Л У К У

о измјенама и допунама Одлуке о утврђивању услова стипендирања ученика и студената из Фонда „Петар Кочић“ Бања Лука

Члан 1.

Члан 5. став 1. Одлуке о утврђивању услова стипендирања ученика и студената из Фонда „Петар Кочић“ Бањалука (Сл.гласник Града, бр.9/02), мијења се па гласи:

Одјељење за друштвене дјелатности Административне службе Града обавља стручне и административне послове везане за рад Фонда.

Иза става 2. истог члана додају се ставови 3. и 4, који гласе:

„Одјељење за финансије врши исплату стипендија дванаест мјесеци током године, почев од октобра текуће-закључно са септембром наредне календарске године.

Редовним студентима-апсолвентима, исплате трају до дана дипломирања, а најдуже дванаест мјесеци од дана уписа апсолвентског стажа“.

Члан 2.

Члан 6. став 1. Одлуке мијења се, па гласи:

„Одјељење за друштвене дјелатности, послије јавног оглашавања 01.септембра текуће школске године, примаће појединачне захтјеве ученика-најкасније до 30.септембра, а студената-до 20.новембра текуће године школске године“.

У члану 6, став 2. Одлуке се брише.

Члан 3.

У члану 7. став 1. допуњује се алинејом 4, која гласи:

- „ученици и студенти, особе са инвалидитетом-који су корисници права на туђу његу и помоћ, утврђеног рјешењем Центра за социјални рад Бањалука“.

Члан 4.

У члану 8, став 1, алинеја 1, мијења се, па гласи:

- „да имају пријављено пребивалиште на подручју града Бање Луке, најкраће четири године прије подношења захтјева,“

У ставу 1. истог члана, алинеја 3. мијења се и гласи:

- „да не похађају средњу школу (уписаног смјера) или факултет (уписаног одсјека) ван града Бање Луке, ако такву школу или факултет могу похађати у граду Бањој Луци, и да не похађају приватни факултет или приватну вишу школу.“

У ставу 1. иза алинеје 3. додаје се алинеја 4, која гласи:

- „да ученици, након завршног разреда средње школе, упишу-најкасније у року од двије школске године, први пут, прву годину факултета.“

Члан 5.

У члану 9, став 2. мијења се, па гласи:

„Стипендисти из првог става овог члана условно губе право на стипендију, у трајању похађања разреда који нису положили, односно обнављања године студија. Право на стипендију поново остварују-редовним уписом наредног разреда, и наредне године студија.“

Иза става 2. истог члана, додају се ставови 3. и 4., који гласе:

„Стипендисти из првог става овог члана губе трајно право на стипендију-када други пут не положе разред, или ако други пут обнове годину студија.

„Стипендисти из претходног става дужни су – Одјељењу за друштвене дјелатности, приложити увјерење школе, за ученике-до 30.септембра, а за студенте – најкасније до 20.новембра текуће школске године.

Члан 6.

У члану 10, у ставу 1. и ставу 2. ријечи: „Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, Одсјеку за друштвене дјелатности Града Бањалука мијењају се ријечима: „Одјељењу за друштвене дјелатности Административне службе града Бање Луке.“

Иза става 2. истог члана, додаје се став 3, који гласи:

„Не подлијежу обавези да постигну просјечну оцјену из претходног става-студенти Електро-техничког, Машинског, Пољопривредног, Шумарског, Технолошког факултета и Факултета физичког васпитања и спорта - који су изразито марљиви и постижу натпросјечне резултате. Они могу остварити право на стипендију, у смислу члана 7. става 1. алинеје 2, ако посљедње три године постигну просјечну оцјену 8,50, о чему обавезно прилажу увјерење Факултета о збирном успјеху-Одјељењу за друштвене дјелатности, до 20.новембра текуће године.“

Досадашњи став 3. постаје став 4, који се мијења и гласи:

„Приликом додјела стипендија из ставова 2. и 3, узима се у обзир и успјех у средњој школи посљедње три школске године, које се вреднују.“

Члан 7.

Члан 14. мијења се, и гласи:

„Престанком обавезе Фонда за даљу исплату стипендије, стипендиста нема обавезу враћања примљених средстава, осим ако није остварио право на стипендирање по другом основу“.

Члан 8.

Члан 13, став 1. мијења се, и гласи:

„Стипендисти, студенти-везано за члан 11, морају редовно уписати наредну годину студија, и Одјељењу за друштвене дјелатности-до 20.новембра текуће школске године, приложити увјерење. акон друге обнове године, трајно губе право на стипендију. У трајању обнављања године први пут, не могу примати стипендију, до редовног уписа наредне године студија“.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 07-013-577/06.