Одлука о одобравању средстава

515.

На основу члана 32. Статута Града Бања Лука (Сл.гласник Града Бањалука, бр.25/05), Скупштина града Бањалука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

О Д Л У К У

о одобравању средстава

Члан 1.

Одобравају се средства, у износу од 2.000.000,00 КМ, за куповину мазута, за потребе робних резерви града.

Члан 2.

Наведена средства се одобравају из средстава у буџету Града за 2006.годину (ребалансом буџета – ставка „Набавка резерви мазута – Топлана“).

Члан 3.

О реализацији ове одлуке, стараће се Одјељење за привреду и Одјељење за финансије.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у Службеном гласнику Града Бањалука.

Број: 07-013-567/06.