Одлука о давању на зајам мазута из робних резерви града Бања Лука „Топлани“ А. Д. Бања Лука

516.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС, бр.101/04, 42/05 и 118/05), члана 32. Статута Града Бања Лука (Сл.гласник Града Бањалука, бр.25/05), и чланова 4. и 10. Одлуке о градским робним резервама (Сл.гласник Града Бањалука, бр.12/05 и 21/05), Скупштина града Бањалука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

О Д Л У К У

о давању на зајам мазута из робних резерви града Бањалука, „Топлани“ АД Бањалука

I – Скупштина града Бањалука оцјењује да, усљед недостатка потребних количина мазута у АД „Топлани“, може доћи до већих поремећаја у испоруци топлотне енергије и функционисању система гријања на територији града Бање Луке у току грејне сезоне 2006/2007.године.

II – Мазут који ће бити набављен за робне резерве Града Бањалука, а према Програму о измјенама Програма набавке, ускладиштења и кориштења роба из градских робних резерви у 2006.години, даје се на зајам АД „Топлани“ Бањалука, у вриједности од 2.000.000,00 КМ уз обавезу да АД „Топлана“ Бањалука обезбиједи гаранцију, у виду заложног права у корист Града Бањалука, а у циљу спречавања настанка већих поремећаја у функционисању система гријања, у испоруци топлотне енергије на територији Града.

III – Овлашћује се Градоначелник Града Бањалука да, са АД „Топланом“, закључи уговор о зајму.

IV – За реализацију ове одлуке, задужује се Градоначелник и Одјељење за привреду.

V – Ова одлука ступа на снагу са даном доношења, а биће објављена у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 07-013-568/06.