Одлука о стављању ван снаге дијела Одлуке Извршног одбора општине Бања Лука, број 12/I-1036/96.

517.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС, бр.101/04, 42/05 и 118/05) и члана 32. Статута Града Бањалука (Сл.гласник Града Бањалука, бр.25/05), Скупштина града Бањалука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

О Д Л У К У

о стављању ван снаге дијела Одлуке Извршног одбора општине Бањалука, број 12/I-1036/96.

I – У члану 1. Одлуке Извршног одбора општине Бањалука, број 12/I-1036/96. (Сл.гласник Општине Бањалука, бр.7/96), СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ тачка 68., којом се ДП „Трансјуг“ Бањалука проглашава државним предузећем од локалног интереса.

II – Ова одлука ступа на снагу са даном доношења, а биће објављена у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 07-013-598/06.