Одлука о додјели пословног простора на кориштење плесном лкубу „Flash Dance“

518.

На основу члана 32. Статута Града Бања Лука (Сл.гласник Града Бања Лука, бр.25/05), те члана 10. Одлуке о пословним зградама, пословним просторијама и гаражама у државној својини-на којима је носилац права располагања Град Бањалука (Сл.гласник Града Бањалука, бр.2/01 и 12/01), Скупштина града Бањалука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

О Д Л У К У

о додјели пословног простора на кориштење

I – Плесном клубу „Flash Dance“ додјељује се-на кориштење без накнаде, простор у објекту МЗ Лауш у Бањалуци, у улици Карађорђевој 61, површине 84м2, на одређено вријеме-до рушења објекта.

II – За реализацију ове одлуке, задужује се Одјељење за комуналне и стамбене послове Града Бањалука.

III – Ова одлука ступа на снагу са даном доношења, а иста ће бити објављена у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 07-013-609/06.