Одлука о задужењу Града Бања Лука за пројекат „Модернизација локалних путева“

519.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник Републике Српске, бр.101/04, 42/05 и 118/05) и члана 32. Статута Града Бања Лука (Сл.гласник Града Бањалука, бр.25/05), Скупштина града Бањалука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

О Д Л У К У

Члан 1.

Град Бањалука се задужује за износ од 3.500.000,00 КМ-ради завршетка финансирања усвојеног пројекта „Модернизација локалних путева“, као приоритетног пројекта развоја сеоског подручја града Бање Луке.

Члан 2.

Финансирање пројекта је, путем дугорочног кредита код комерцијалне банке NLB Развојна Банка Бањалука, у износу од 3.500.000,00 КМ.

Члан 3.

Град Бањалука се обавезује извршити отплату дугорочног кредита, у складу са условима:

- годишња камата 7,8%,

- рок отплате-10 година.

Члан 4.

За реализацију ове одлуке, задужује се градоначелник Града Бањалука и Одјељење за финансије.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу са даном доношења, а биће објављена у Службеном гласнику Града Бањалука.

Број: 07-013-566/06.