Одлука

520.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник Републике Српске, бр.101/04, 42/05 и 118/05) и члана 32. Статута Града Бањалука (Сл.гласник Града Бањалука, бр.25/05), Скупштина града Бањалука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

О Д Л У К У

Члан 1.

Скупштина града Бањалука дозвољава да се, као мјера обезбјеђења, у корист повјериоца-NLB Развојне банке Бањалука, као даваоца кредита дужнику-Граду Бањалука, у износу од 3.500.000,00 КМ,- упише забиљежба првенственог реда за укњижење заложног права на објектима, који ће се изградити на некретнинама, и то:

- земљиште означено као кч.бр.354/1; кч.бр.354/9, уписано у зк.ул.бр.8503 к.о.Бањалука-друштвена својина, и земљиште означено као кч.бр.326, уписано у зк.ул.бр.1333 к.о.Бањалука, у укупној површини од 12.158м2, а што се по новом премјеру, односи на: кч.бр.1451 и кч.бр.1452-уписане у пл.бр.1137 к.о.Бањалука 4; кч.бр.1404/1 и кч.бр.1405-уписане у пл.бр.1535 к.о.Бањалука 4, чија вриједност износи 1.178.960,00 КМ;

- земљиште, означено као: кч.бр.72/13; кч.бр.72/14; кч.бр.72/4; кч.бр.72/21; кч.бр.72/12; кч.бр.281/4 и кч.бр.292/4, уписано у зк.ул.бр.492 к.о.Дракулић – друштвена својина, и земљиште означено као: кч.бр.2381/11; кч.бр.2381/12; кч.бр.2381/13; кч.бр.2381/3; кч.бр.2381/10; кч.бр.2386/1; кч.бр.2357/6; кч.бр.2357/8; кч.бр.2357/1; кч.бр.2357/7 и кч.бр.2387/3-уписане у зк.ул.бр.12817 к.о.Бањалука-друштвена својина у укупној површини од 81.452,00м2, што се, по новом премјеру, односи на: кч.бр.617/1; кч.бр.693/1 и кч.бр.695-уписане у пл.бр.78 к.о.Дракулић, чија вриједност износи 4.792.190,00 КМ.

Према процјени овлаштеног судског вјештака-Јовановић Стевана, дипл.инж.арх., укупна вриједност земљишта износи 5.971.150,00 КМ.

Члан 2.

За реализацију ове одлуке, задужује се градоначелник Града Бањалука и Одјељење за финансије.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу са даном доношења, а биће објављена у Службеном гласнику Града Бањалука.

Број: 07-013-565/06.