Програм о измјени програма набавке, ускладиштења и кориштења роба из градских робних резерви у 2006. години

521.

На основу члана 2. Закона о робним резервама (Сл.гласник РС, бр.21/96), члана 30. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС, бр.101/04, 42/05 и 118/05), члана 32. Статута Града Бањалука (Сл.гласник Града Бањалука, бр.25/05), и члана 5. Одлуке о градским робним резервама (Сл.гласник Града Бањалука, бр.12/05 и 21/05) Скупштина града Бањалука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

П Р О Г Р А М

о измјени Програма набавке, ускладиштења и кориштења роба из градских робних резерви, у 2006.години

Програм набавке, ускладиштења и кориштења роба из градских робних резерви, у 2006.години (Сл.гласник Града Бањалука, бр.1/06), мијења се и гласи:

„I – Врста, количина и вриједност робе

Робне резерве Града Бањалука за набавку мазута у 2006.години, у вриједности од 1.500.000,00 КМ, ребалансом буџета за 2006.годину, повећавају се на износ од 3.500.000,00 КМ.

II – Ускладиштење и чување робе

Ускладиштење и чување резерви мазута обезбиједиће се код овлаштеног предузећа, које има расположиве капацитете за смјештај и чување набављених количина мазута, у складу са уговором који ће закључити Градоначелник, сагласно одредбама Закона о робним резервама и Одлуке о образовању градских робних резерви.

III – Обезбјеђење финансијских средстава

Финансијска средства за набавку мазута, у висини од 3.500.000 КМ, обезбјеђена су у буџету Града Бањалука за 2006.годину (ребалансом буџета, на ставци: „Набавка резерви мазута – Топлана“)“.

Број: 07-013-575 /06.