Рјешење о именовању директора ЈЗУ „Дом здравља“ Бања Лука

522.

На основу члана 12. тачка 3. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (Сл.гласник РС, бр. 41/03) и члана 32. Статута Града Бањалука (Сл.гласник Града Бањалука, бр. 25/05), Скупштина града Бањалука је, на сједници одржаној 13.07.2006. године, донијела

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовању директора ЈЗУ „Дом здравља“ Бањалука

1. ТЕШАНОВИЋ ГОРДАНА, др мед.наука, именује се за директора ЈЗУ „Дом здравља“ Бањалука, на период од четири године.

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у Службеном гласнику Републике Српске и Службеном гласнику Града Бањалука.

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина града Бањалука је, на сједници одржаној 23.05.2006. године, донијела Одлуку о расписивању Конкурса за избор директора ЈЗУ „Дом здравља“ Бањалука, број: 07-013-387/06. којом је, поред осталог, именовала и Комисију за избор кандидата на упражњену позицију.

На основу наведене одлуке расписан је Јавни конкурс за попуну упражњеног мјеста директора ЈЗУ „Дом здравља“ Бањалука који је објављен 29.05.2006. године.

Комисија за избор, именована горе наведеном одлуком је, након проведеног поступка, а у складу са одредбама Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске, сачинила ранг листу кандидата за директора ЈЗУ „Дом здравља“ Бањалука, по којој је тешановић Гордана била на првом мјесту.

Скупштина града Бањалука је прихватила Извјештај Комисије за избор и предложену ранг листу, те је одлучила као у диспозитиву рјешења.

Број: 07-013-574/06.