Рјешење о разрјешењу чланова Надзорног одбора Градске развојне агенције Бања Лука

524.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС, бр.101/04, 42/05 и 118/05) и члана 32. Статута Града Бањалука (Сл.гласник Града Бањалука, бр.25/05), Скупштина града Бањалука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о разрјешењу чланова Надзорног одбора Градске развојне агенције Бањалука

I – Разрјешавају се дужности чланови Надзорног одбора Градске развојне агенције, именовани Рјешењем Скупштине Града, број 07-013-422/04. од 01.07. и 13.07.2004.године (Сл.гласник Града Бањалука, бр.9/04), у сљедећем саставу:

1. Љиљана Барош, дипл.економиста,

2. Милорад Ђекановић, дипл.економиста,

3. Александра Пушић-Пеличић, дипл.правник.

II – Ово рјешење ступа на снагу са даном доношења, а биће објављено у Службеном гласнику Града Бањалука.

О б р а з л о ж е њ е

Законом о измјенама и допунама Закона о подстицању развоја малих и средњих предузећа, који је објављен у Службеном гласнику РС, бр.34/06. од 19.04.2006.у члановима 7. и 9., укида се надзорни одбор-као орган управљања Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа. С обзиром да се рад локалних агенција организује на исти начин као и рад Републичке агенције (исти органи управљања и општи акти), било је неопходно извршити и усклађивање Одлуке о оснивању Градске развојне агенције Бањалука.

У складу са наведеним, Скупштина града Бањалука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела Одлуку о измјенама Одлуке о оснивању Градске развојне агенције Бањалука, број 07-013-579/06., којом се у члану 1. укида Надзорни одбор Градске развојне агенције Бањалука. Аналогно томе, престала је и потреба за ангажовањем чланова Надзорног одбора именованим Рјешењем Скупштине Града, број 07-013-422/04. од 01.07. и од 13.07.2004.године (Сл.гласник Града Бањалука, бр.9/04), те је предложено као у диспозитиву Рјешења.

Број: 07-013-607/06.