Рјешење о разрјешењу чланаова Управног одбора ОДП „Трансјуг“ Бањалука

525.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС, бр.101/04, 42/05 и 118/05) и члана 32. Статута Града Бањалука (Сл.гласник Града Бањалука, бр.25/05), Скуштина града Бањалука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о разрјешењу чланова Управног одбора ОДП „Трансјуг“ Бањалука

I – РАЗРЈЕШАВАЈУ СЕ чланови Управног одбора ОДП „Трансјуг“ Бањалука, именовани рјешењем Скупштине града Бањалука, бр.07-013-523/03. од 25.09. и 07.10.2003.године (Сл.гласник Града Бањалука, бр.19/03), и то:

1. Драган Субашић, дипл.инж.саобраћаја,

2. Ружа Плетикоса, мр економских наука.

II – Ово рјешење ступа на снагу са даном доношења, а биће објављено у Службеном гласнику Града Бања Лука.

О б р а з л о ж е њ е

Рјешењем Скупштине града Бањалука број 07-013-523/03. (Сл.гласник Града Бањалука, бр.19/03), именовани су чланови Управног одбора ОДП-а „Трансјуг“ Бањалука, у сљедећем саставу:

1. Емира Пушкар, дипл.правник,

2. Драган Субашић, дипл.инж.саобраћаја,

3. Ружа Плетикоса, мр економских наука.

На лични захтјев, због сукоба интереса, Емира Пушкар разрјешена је дужности члана Управног одбора-рјешењем Скупштине града Бањалука, бр.07-013-1836/05. од 23.12. и 30.12.2005.године. Том приликом, Скупштина града није именовала новог члана, јер је већ у процедури разматрања био приједлог Одлуке о стављању ван снаге дијела Одлуке Извршног одбора општине Бањалука, број 12/I-1036/96.

У међувремену, на основу прибављеног доказа да је предузеће „Трансјуг“ изузето из процеса приватизације-јер представља капитал страног оснивача, и по том основу-ненадлежности у поступку именовања органа управљања и руковођења, Скупштина Града је, дана 13.07.2006.године, донијела Одлуку о стављању ван снаге дијела Одлуке Извршног одбора општине Бањалука, број 12/I-1036/96, којом се ДП „Трансјуг“ Бањалука проглашава државним предузећем од локалног интереса, на који начин су се стекли услови за разрјешење и осталих чланова Управног одбора, те је предложено као у диспозитиву рјешења.

Број: 07-013-606/06.