Рјешење о именовању члана Надзорног одбора Туристичке организације града Бања Лука

526.

На основу члана 12. тачка 3. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (Сл.гласник РС, бр.41/03) и члана 32. Статута Града Бањалука, (Сл.гласник Града Бањалука, бр.25/05), Скупштина града Бањалука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовању члана Надзорног одбора Туристичке организације Града Бањалука

1. КРЕМЕНОВИЋ НЕВЕНКА, дипл.ецц. именује се за члана Надзорног одбора Туристичке организације Града Бањалука, на период на који је именован Надзорни одбор Туристичке организације Града.

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у Службеном гласнику Републике Српске и Службеном гласнику Града Бањалука.

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина града Бањалука је, на сједници одржаној 26.04. и 28.04.2006.године дониејла Одлуку о расписивању конкурса за попуну упражњеног мјеста члана Надзорног одбора Туристичке организације Града Бањалука, број: 07-013-292/06. којом је између осталог, именовала и Комисију за избор кандидата на упражњену позицију.

На основу наведене одлуке расписан је Јавни конкурс за попуну упражњеног мјеста једног (1) члана Надзорног одбора Туристичке организације који је објављен 15.05.2006.године.

Комисија за избор, именована горе наведеном одлуком, је након проведеног поступка, а у складу са одредбама Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске сачинила ранг листу кандидата за члана Надзорног одбора Туристичке организације Града Бањалука, по којој је Кременовић Невенка била на првом мјесту.

Скупштина града Бањалука је прихватила Извјештај Комисије за избор и предложену ранг листу, те је одлучила као у диспозитиву рјешења.

Број: 07-013-573/06.