Рјешење о именовању члана школског одбора из реда представника локалне заједнице у О. Ш. „Милутин Бојић“ Поткозарје

528.

На основу члана 12. тачка 3. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (Сл.гласник РС, бр.41/03), и члана 32. Статута Града Бањалука (Сл.гласник Града Бањалука, бр.25/05), Скупштина града Бањалука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о именовању члана школског одбора из реда представника локалне заједнице у О.Ш.“Милутин Бојић“ Поткозарје

1. ЧЕГАР МИЛАН, економски техничар именује се за члана школског одбора из реда представника локалне заједнице у О.Ш.“Милутин Бојић“ у Поткозарју, на период на који је именован школски одбор наведене школе.

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у Службеном гласнику Републике Српске и Службеном гласнику Града Бањалука.

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина града Бањалука је, на сједници одржаној 31.01.2005.године донијела Одлуку о расписивању Конкурса за избор и именовање чланова школских одбора из реда представника локалне заједнице у основним школама на подручју града Бањалука, број: 07-013-16/05, којом је између осталог именовала и Комисију за избор кандидата на упражњене позиције, а потом, на сједници одржаној 26.4. и 28.4.2006.године, и Одлуку број: 07-013-362/06. на основу које је расписан Јавни конкурс за попуну упражњених мјеста чланова школских одбора из реда представника локалне заједнице у пет основних школа на подручју града Бањалука, број: 07-013-363/06., који је објављен 15.05.2006.године.

Након проведеног поступка Комисија за избор је у складу са одредбама Закона о министарским, владиним и другим именовањима РС, упутила Скупштини Града приједлог да се за члана школског одбора у О.Ш. „Милутин Бојић“ у Поткозарју именује Чегар Милан.

Скупштина града Бањалука је, прихватила приједлог Комисије за избор, те је одлучила као у диспозитиву рјешења.

Број: 07-013-570/06.