Закључак о обавези менаџмента „Топлане“ А. Д. Бања Лука

531.

На основу члана 32. Статута Града Бања Лука, (Сл.гласник Града Бања Лука, бр.25/05), Скупштина града Бања Лука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина Града обавезује менаџмент „Топлане“ А.Д. Бања Лука да Скупштини достави информацију о начину на који планира ријешити проблем дуговања која су фактурисана грађанима за неиспоручену топлотну енергију, као и извјештај о проведеном тендеру за набавку мазута.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 07-013-614/06.