Закључак о задуживању Стручне службе Скупштине Града и градоначелника за поновну објаву конкурса за попуну упражњеног мјеста директора „Градског гробља“ Бања Лука

532.

На основу члана 32. Статута Града Бања Лука (Сл.гласник Града Бањалука, бр.25/05), Скупштина града Бањалука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

З А К Љ У Ч А К

1. Задужује се Стручна служба Скупштине града и градоначелника да објави поновни конкурс за попуну упражњеног мјеста директора „Градског гробља“ Бања Лука на основу општих и посебних услова утврђених Одлуком о расписивању конкурса за избор директора ОДКЈП „Градско гробље“ Бања Лука, број: 07-013-327/06. која је донесена на сједници Скупштине Града одржаној 26.04. и 28.04.2006.године.

2. За провођење процедуре избора кандидата задужује се Комисија за избор именована Одлуком наведеном у тачки 1. овог закључка.

3. Овај закључак ступа на снагу са даном доношења, а биће објављен у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 07-013-611/06.