Закључак

533.

На основу члана 32. Статута Града Бања Лука (Сл.гласник Града Бања Лука, бр.25/05), Скупштина града Бања Лука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина Града обавезује Републичку управу за геодетске и имовинско-правне послове Подручна јединица Бања Лука да, уз приједлоге одлука о неприхватању понуде Скупштини Града доставе и изводе из регулационог плана, копије катастарског плана, земљишно-књижне катастарске податке, као и адресу на којој се некретнина налази.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 07-013-612/06.