Закључак уз Одлуку о Регулационом плану за централно градско гробље у насељу Врбања

534.

На основу члана 32. Статута Града Бања Лука (Сл.гласник Града Бања Лука, бр.25/05), Скупштина града Бања Лука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина Града је донијела Регулациони план за Централно градско гробље у насељу Врбања уз прихватање мишљења Комисије за просторно уређење да се обухват Плана прошири за резервисане површине на парцелама кч.бр.671, 672, 673, 674, 675, 676, на дијелу парцеле кч.бр.2487/1 и дијелу парцеле кч.бр.2481 к.о.Врбања, те да се обухват Плана прошири на концепт рјешења саобраћаја који тражи изузимање одређених површина и значајна улагања, а да се након доношења Регулационог плана изради урбанистички пројект за гробље.

2. За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за просторно уређење.

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношња, а биће објављен у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 07-013-615/06.