закључак уз Одлуку о Регулационом плану „Ада-Дебељаци 2“

535.

На основу члана 32. Статута Града Бања Лука (Сл.гласник Града Бања Лука, бр.25/05), Скупштина града Бања Лука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина Града је донијела Регулациони план „Ада – Дебељаци 2“, уз обавезу задржавања свих постојећих објеката на парцелама кч.бр.1128 и кч.1129 у Улици V приградски пут, што значи да се ниједан постојећи објекат на тим парцелама не руши, а да се планирана реконструкција саобраћајница прилагоди постојећим објектима.

2. За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за просторно уређење и Одјељење за комуналне и стамбене послове.

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношња, а биће објављен у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 07-013-620/06.