Закључак уз Одлуку о Регулационом плану „Ада-Дебељаци 4“

536.

На основу члана 32. Статута Града Бања Лука (Сл.гласник Града Бања Лука, бр.25/05), Скупштина града Бања Лука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина Града је донијела Регулациони план „Ада – Дебељаци 4“ којим се планирана саобраћајница, која је заузимала већи дио парцеле кч.бр. 1982 ккул.бр.41/1, к.о. Врбања власништво Шикман Петка, измјешта сјеверније, чиме се стварају услови да се Шикман Петку дозволи да уз већ постојећи стамбени објекат изгради производно складишни објекат, с тим да се објекти лијево и десно, споје заједничким зидом и тако омогући манипулативни простор за оба објекта на њиховим парцелама.

2. За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за просторно уређење.

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношња, а биће објављен у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 07-013-618/06.