закључак уз Одлуку о Регулационом плану „Ада-Дебељаци 4“

537.

На основу члана 32. Статута Града Бања Лука (Сл.гласник Града Бања Лука, бр.25/05), Скупштина града Бања Лука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина Града је донијела Регулациони план „Ада – Дебељаци 4“, с тим да се у истом обезбиједи проширење парцеле на којој се налази објекат Мјесне заједнице „Врбања“ на припадајућу парцелу градског земљишта.

2. За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за просторно уређење.

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношња, а биће објављен у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 07-013-617/06.