Закључак уз Одлуку о Регулационом плану „Ада-Дебељаци 7“

538.

На основу члана 32. Статута Града Бања Лука (Сл.гласник Града Бања Лука, бр.25/05), Скупштина града Бања Лука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина Града је донијела Регулациони план „Ада – Дебељаци 7“, уз прихватање мишљења Комисије за просторно уређење да површине земљишта у обухвату Плана, на којима је планирана изградња објеката колективног становања, остану резервисане за индивидуалну стамбену изградњу, за коју је потребно израдити урбанистички пројекат.

2. За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за просторно уређење.

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношња, а биће објављен у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 07-013-621/06.