Закључак уз Одлуку Регулацини план за простор „Новаковићи-Вујиновићи“ секција А, Б, Ц

539.

На основу члана 32. Статута Града Бања Лука (Сл.гласник Града Бања Лука, бр.25/05), Скупштина града Бања Лука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина Града је донијела Регулациони план за простор „Новаковићи-Вујиновићи“ секција А,Б,Ц, уз прихватање мишљења Комисије за просторно уређење да дио простора у обухвату Плана предвиђен за парковску површину буде препарцелисан за индивидуално становање (односи се на парцелу к.ч. 366), а да се површина планирана за индивидуално становање, између преосталих површина и предвиђене саобраћајнице, планира за парковску површину, тако да се оствари комуникација зелених површина са пјешачком зоном, и да се поштују саобраћајни коридори из урбанистичког плана, уз лонгитудиналу која иде уз коридор пруге, обезбјеђивањем простор за пролазак исте до надвожњака, испод ауто-пута.

2. За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за просторно уређење.

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношња, а биће објављен у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 07-013-622/06.