Закључак уз Одлуку Регулационог плана у дијелу који се односи на „Западни транзит – Ул. Марије Димић и Ул. Ивана Горана Ковачића“

540.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС, бр.101/04, 42/05 и 118/05) и члана 32. Статута Града Бањалука (Сл.гласник Града Бањалука,бр.25/05), и члана 65. Закона о уређењу простора – пречишћени текст (Сл.гласник РС, бр.84/02 и 14/03), Скупштина града Бањалука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

З А К Љ У Ч А К

I

Обуставља се реализација регулационих планова, у дијелу гдје дотичу раскрсницу: „Западни транзит – Ул.Марије Димић и – Ул.Ивана Горана Ковачића“, означених као:

1. Измјена Регулационог плана Регионалног центра (Одлука бр.07-013-436/06. од 19.06.2006. – Сл.гласник Града Бањалука, бр.9/06);

2. Измјена и допуна Регулационог плана стамбеног насеља „Петрићевац“ (Одлука бр.07-013-447/06. од 19.06.2006.године – Сл.гласник Града Бањалука, бр.9/06) и

3. Регулациони план „Малта 1“ (Одлука бр.07-0913-284/04. од 17. и 25.05.2004.године – Сл.гласник Града Бањалука, бр.8/04), до израде и усвајања Анализе раскрснице: „Западни транзит – Ул.Марије Димић и Ул.Ивана Горана Ковачића“.

II

Закључак ступа на снагу са даном доношења, а биће објављен у Службеном гласнику Града Бањалука.

Број: 07-013-608/06.