Закључак уз Одлуку о ревизији Регулационог плана за простор дефинисан улицама Јована Дучића, Паве Радана, 1. Крајишког корпуса и Вука Караџића

541.

На основу члана 32. Статута Града Бања Лука (Сл.гласник Града Бања Лука, бр.25/05), Скупштина града Бања Лука је, на сједници одржаној 13.07.2006.године, донијела

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина Града је донијела Одлуку о усвајању ревизије Регулационог плана за простор дефинисан улицама Јована Дучића, Паве Радана, 1.Крајишког корпуса и Вука Караџића уз прихватање приједлога Комисије за просторно уређење да се у наведеној одлуци изврше сљедеће корекције:

I

- за пословно-стамбени блок (југоисточни блок):

1. да се коригује сјеверни дио, у комплексу гдје су предвиђени објекти за стамбено-пословне садржаје, у смислу да се обезбиједе довољна растојања између објеката ради остваривања функције становања, као и да облик тих објеката буде усаглашен са сјеверним блоком (преко планираних саобраћајница).

2. да се први објекат западно од пословних објеката прикључи пословном блоку, и да му се утврди спратност, као приземље, чиме би се обезбиједили квалитетни услови становања у стамбено-пословном објекту западно од пословних објеката.

3. да се објекат „Кула“, на углу улица вука Караџића и 1.крајишког корпуса, повуче у дубину, и да се овални облик утврди у потпуности, без бочних додататака.

II

1. да се обједине парцеле „ДЕАМЕДИКА“ и Аеро клуба;

2. да се габарити планираног објекта прошире према истоку, и да се створе услови и обезбиједи могућност комуникације између улице Јована Дучића и унутрашњих садржаја на овој парцели, те да се, по могућности, обезбиједи пасаж.

3. да се из улице Паве Радана обезбиједи колско-пјешачки приступ, уз објекат из тачке 1.

2 . Задужује се Одјељење за просторно уређење да за потребе Скупштине Града припреми нови графички приказ простора – преуређен у складу са привхаћеним корекцијама.

3 . Овај закључак ступа на снагу даном доношња, а биће објављен у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 07-013-616/06.