Закључак о образовању радне групе

545.

На основу члана 32. Статута Града Бањалука (Сл.гласник Града Бањалука, бр. 25/05), Скупштина града Бањалука је, на сједници одржаној 30.06.2006. године, донијела

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина Града образује радну групу у саставу:

1. др Здравко Јосиповић,

2. Љиља Дабић и

3. Слободанка Куваља.

2. Задатак радне групе је да, у циљу тачног дефинисања подручја, изврши подјелу улица између мјесних заједница Росуље, Петрићевац и Лазарево, тако да граница разграничења између наведених МЗ-а буде Западни транзит.

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у Службеном гласнику Града Бањалука.

Број: 07-013-561/06.