Закључак о задужењу секретара Скупштине са Стручном службом Скупштине града и градоначелника

546.

На основу члана 32. Статута Града Бањалука (Сл.гласник Града Бањалука, бр. 25/05), Скупштина града Бањалука је, на сједници одржаној 30.06.2006. године, донијела

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина Града задужује секретара Скупштине да заједно са Стручном службом Скупштине града и градоначелника припреми, за посљедње јулско засиједање Скупштине, Приједлог одлуке о расписивању избора за савјете мјесних заједниц, којим ће бити регулисан и начин провођења ових избора.

2. Задужује се Стручна служба Скупштине града и градоначелника, Одсјек за мјесне заједнице, да у сарадњи са Одјељењем за просторно уређење и Одјељењем за комуналне и стамбене послове, а на бази већ утврђених разграничења, формулише карту цјелокупног подручја мјесних заједница са назначеним сједиштима мјесних заједница, која ће бити саставни дио Одлуке о образовању, организацији, пословима и начину финансирања мјесних заједница на подручју града Бањалука, уз обавезу да се у дијелу Одлуке које обухвата Прелазне и завршне одредбе дода одредба у којој ће стајати: „Саставни дио ове одлуке је карта подручја мјесних заједница са назначеним сједиштима мјесних заједница“.

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у Сл. гласнику Града Бања Лука.

Број: 07-013-562/06.