Закључак о задужењу о задужењу Одјељења за комуналне и стамбене послове

547.

На основу члана 32. Статута Града Бања Лука (Сл.гласник Града Бања Лука, бр. 25/05), Скупштина града Бањалука је, на сједници одржаној 08.06. и 15.06.2006. године, донијела

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина града Бањалука задужује Одјељење за комуналне и стамбене послове да у сарадњи са Градоначелником и руководством Скупштине Града упути, Канцеларији за жалбе у Сарајеву, као другостепеном органу задуженом за рјешавање по жалбама уложеним на провођење одредби Закона о јавним набавкама (Сл.гласник БиХ, бр. 49/04 и 52/05), ургенцију за убрзавање процедуре одлучивања о жалбама, како се због спорости администрације не би довела у питање реализација бројних програма локалних заједница.

2. Задужује се руководство Скупштине Града да организује састанак представника свих политичких странака са којега би се упутила иницијатива, путем представника републике Српске у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине, да се на неком од наредних засиједања Парламента БиХ постави питање рада, односно ажурности Канцеларије за жалбе у Сарајеву.

3. За реализацију овог закључка задужује се секретар Скупштине Града.

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 07-013-541/06.