Одлука о одређивању радног времена угоститељским објектима на подручју Града Бања Лука -Пречишћени текст-

701.

На основу члана 58. Пословника Скупштине града Бања Лука ("Сл. гласник Града Бања Лука", бр. 10/06), Комисија за прописе Скупштине града Бања Лука утврдила је, на сједници одржаној дана 25.10.2006., Пречишћен текст Одлуке о одређивању радног времена угоститељским објектима на подручју Града Бања Лука ("Сл. гласник Града Бања Лука", бр. 10/05, 8/06 и 19/06 ), како слиједи

О Д Л У К А

о одређивању радног времена угоститељским објектима на подручју Града Бања Лука

-Пречишћени текст-

Члан 1.

Овом одлуком, одређује се радно вријеме угоститељских објеката на подручју Града Бања Лука.

Угоститељским објектима, у смислу ове одлуке, сматрају се сви угоститељски објекти који су регистровани за пружање угоститељских услуга, у складу са Законом о угоститељству ("Сл. гласник РС", бр. 3/04 и 37/06) и Правилником о разврставању, минималним условима и категоризацији угоститељских објеката ("Сл. гласник РС", бр.13/05 и 62/05).

Угоститељски објекти могу имати само једно рјешење за угоститељску дјелатност (исти пословни простор, исти мокри чвор, исту точионицу пића, исти улаз, односно излаз).

Члан 2.

Угоститељски објекти намијењени за смјештај гостију, објекти за припрему хране (catering) и угоститељски објекти за исхрану и пиће у објектима Жељезничке и нове Аутобуске станице, могу радити у времену од 0 - 24 часа.

Члан 3.

За остале угоститељске објекте на подручју града Бање Луке, утврђује се сљедеће радно вријеме:

Ресторани, угоститељски објекти за исхрану и пиће и угоститељски објекти за пиће:

- од 07,00 до 23,00 часа, радним данима,

- од 07,00 до 24,00 часа, викендом (петак и субота).

Диско-барови, диско-клубови (дискотеке), барови и ноћни барови:

- од 19,00 до 02,00 часа, радним данима,

- од 19,00 до 03,00 часа, викендом (петак и субота).

Члан 4.

Радно вријеме угоститељских објеката из члана 3. продужава се у дане државних празника за 1 (један) сат.

Члан 5.

Изузетак од радног времена угоститељских објеката, утврђеног у члану 3., представљају угоститељски објекти, без обзира на врсту, који се налазе у стамбено-пословним објектима колективног становања, за које се утврђује радно вријеме:

- од 7 до 22 часа, у зимском периоду

- од 7 до 23 часа, у љетном периоду.

Под љетним периодом, у смислу ове одлуке, сматра се период од 01. априла до 30.септембра, а под зимским периодом - вријеме од 01. октобра текуће године до 31. марта наредне године.

Члан 6.

У дане новогодишњих празника (31. децембар, 1. јануар, те 13. и 14. јануар) радно вријеме свих угоститељских објеката је неограничено.

За свадбе, организовање матурских свечаности и јубиларних прослава, радно вријеме угоститељских објеката може трајати дуже од прописаног, а најдуже до 03,00 часа, уз претходно прибављену сагласност Одјељења за привреду.

За добијање одобрења из претходног става, угоститељ је дужан поднијети писмени захтјев, најкасније 3 дана прије одржавања тражене манифестације.

За вријеме одржавања међународних, културних, спортских или сличних манифестација, које својим значајем представљају унапређење туристичке понуде града, радно вријеме угоститељских објеката у урбаном дијелу града и зони њиховог одржавања, може се продужити за вријеме трајања тих манифестација, а по захтјеву организатора манифестације, Туристичке организације Града или Занатско - предузетничке коморе, о чему Одлуку доноси одјељење Административне службе града, надлежно за привреду.

Одредбе става 1. 2. и 3. овог члана не односе се на угоститељске објекте смјештене у стамбено-пословним зградама.

Члан 7.

Угоститељске услуге које се повремено пружају изван угоститељских објеката (на сајмовима, вашарима и сл.) могу се пружати у оквиру радног времена тих манифестација.

Радно вријеме угоститеља у објектима у којима се обавља нека друга дјелатност (културна, образовна, спортска, трговачка и сл.) утврђује се у складу са радним временом тог објекта, али не дужим од радног времена утврђеног овом одлуком.

У угоститељским објектима за смјештај у којима се обавља више различитих угоститељских дјелатности, утврђује се радно вријеме посебно за сваку дјелатност у складу са одредбама ове одлуке.

Члан 8.

Изузетно од одредби ове одлуке, одјељење Административне службе града, надлежно за привреду може својим закључком одредити краће радно вријеме за поједине угоститељске објекте, на захтјев угоститеља или по службеној дужности.

По службеној дужности краће радно вријеме за поједине угоститељске објекте, утврђује се на захтјев:

1. групе грађана,

2. Туристичке организације Града Бања Лука,

3. Занатско-предузетничке коморе,

4. Комуналне полиције,

5. надлежног органа полиције.

Члан 9.

Приликом доношења закључка из члана 8., одјељење надлежно за послове привреде, дужно је да се придржава сљедећих критерија:

1. ако је угоститељски објекат дио стамбено-пословне зграде колективног становања, или се налази у насељу за индивидуално становање, односно у близини здравствених објеката за смјештај пацијената, а учестало се ремети јавни ред и мир;

2. ако је, током године, угоститељ најмање два пута кажњаван, правоснажним рјешењем надлежног суда за прекршаје због прекорачења дозвољеног радног времена или ремећења јавног реда и мира у угоститељском објекту;

3. ако се у угоститељском објекту, или у његовој непосредној близини, учестало нарушава јавни ред и мир и прекорачује радно вријеме, о чему постоје записници и извјештаји надлежних органа о повредама Одлуке о јавном реду и миру и Одлуке о одређивању радног времена угоститељским објектима на подручју града Бања Лука.

За утврђивање краћег радног времена од прописаног, одјељењу Административне службе града, надлежном за привреду, је довољно да утврди критерије из једне од претходних тачака.

Члан 10.

У угоститељским објектима који пружају услуге исхране и пића, "вријеме толеранције", односно вријеме конзумације услуге пружене при крају радног времена прописаног овом одлуком, износи 15 минута.

Члан 11.

У свим угоститељским објектима, без обзира на дужину радног времена, није дозвољено извођење живе музике као ни емитовање музике преко музичких уређаја у времену од 22,00 - 06,00 часова уколико има чујност изван затвореног дијела објекта у којем се изводи, односно емитује.

Угоститељски објекти: бар, ноћни бар, диско - бар и диско клуб (дискотека), не могу обављати дјелатност изван затвореног простора, ако на било који начин нарушавају јавни ред и мир.

Члан 12.

Обавијест о радном времену мора бити видно истакнута на улазу у сваки угоститељски објекат.

Члан 13.

Надзор над примјеном одредби ове Одлуке вршиће комунална полиција.

Члан 14.

Новчаном казном од 1.000 до 7.000 КМ казниће се правно лице за прекршај ако:

- угоститељски објекат ради дуже или краће од радног времена прописаног одредбама ове Одлуке (члан 2., 3., 4., 5., 6. и 10.);

- изводи или емитује музику супротно одредби члана 11. ове одлуке;

- на улазу у угоститељски објекат није видно истакнута обавијест о радном времену (чл. 12.).

За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном од 300 до 1.800 КМ, казниће се одговорно лице у правном лицу.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице-предузетник, новчаном казном од 500 до 1.000 КМ.

Члан 15.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању радног времена угоститељских објеката на територији Града Бања Лука ("Сл. гласник Града Бања Лука", бр. 7/01).

Члан 16.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 07- 013-923/06.