Одлука о употреби симбола и имена Града Бањалука

443.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и чланова 6. и 32. Статута Града Бања Лука (Службени гласник Града Бања Лука, бр. 25/05 и 30/07), Скупштина града Бања Лука је, на 62. сједници, одржаној 31.07.2008. године, донијела

О Д Л У К У

о употреби симбола и имена Града Бања Лука

Члан 1.

Одлуком о употреби симбола и имена Града Бања Лука ( у даљем тексту: Одлука), утврђују се услови кориштења и начина заштите симбола и имена Града Бања Лука ( у даљем тексту: Град).

Члан 2.

За употребу имена и симбола Града, потребно је одобрење надлежног органа.

Ниједан субјекат не може користити име и симболе Града, уколико му то није одобрено, у складу с одредбама ове одлуке.

Члан 3.

Правна и физичка лица која се баве привредном, занатско-предузетничком, образовном, здравственом, културном, спортском и другим јавним дјелатностима, могу користити име Града у свом називу – уколико имају сједиште у Граду.

Називи културних, спортских, научних и других јавних манифестација, могу садржавати име Града-уколико се одржавају у Граду, као и у Републици Српској, Босни и Херцеговини и у иностранству.

Члан 4.

О употреби симбола и имена Града, за правна и физичка лица која се баве привредном и занатско-предузетничком дјелатношћу, као и за манифестације из тих области, одлучује одјељење Административне службе Града надлежно за послове привреде, а за правна и физичка лица из области друштвених дјелатности, као и за манифестације из те области-одјељење Административне службе Града надлежно за послове друштвених дјелатности.

Члан 5.

Захтјев који се подноси органима из члана 4. Одлуке треба, поред траженог назива, да садржи шири опис дјелатности коју субјекат обавља, односно садржај манифестације, уз образложење сврхе употребе имена Града.

Члан 6.

Надлежни орган одобриће кориштење назива када оцијени-да дјелатност субјекта, односно садржај манифестације, несумњиво промовише име или симболе Града, или када се дјелатност субјекта, односно садржај манифестације, одвија на цијелом простору Града, у Републици Српској, Босни и Херцеговини или иностранству.

Члан 7.

Против акта којим је одбијена употреба имена и симбола Града, подносилац може изјавити жалбу-Градоначелнику.

Прије доношења коначне одлуке, Градоначелник је дужан затражити сагласност Скупштине Града.

Скупштина Града може, на приједлог ресорног органа Административне службе укинути акт којим је одобрено кориштење имена и симбола Града – уколико утврди да се дјелатношћу субјекта, односно садржајем манифестације, нарушава углед Града.

Члан 8.

Одредбе ове одлуке не односе се на субјекте које, на основу закона и других аката, оснива Град.

Члан 9.

Употреба имена и симбола Града без одобрења, прибављеног на начин прописан овом одлуком, представља прекршај, за који се утврђује новчана казна:

- од 1.500,00 КМ до 7.000,00 КМ – за правна лица,

- од 300,00 КМ до 1.500,00 КМ – за одговорна лица у

правним лицима,

- од 300,00 КМ до 1.000,00 КМ – за физичка лица.

Члан 10.

Надзор над примјеном ове одлуке, вршиће органи Административне службе Града, надлежни за привреду, друштвене дјелатности и инспекцијске послове.

Члан 11.

У року од 6 мјесеци од дана ступања на снагу ове одлуке, субјекти који већ имају име Града у свом називу дужни су да покрену поступак прибављања одобрења за употребу имена Града, у складу с одредбама ове одлуке.

Члан 12.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 07-013-457/08.