Одлука о градским административним таксама - Пречишћени текст -

407.

На основу члана 58. алинеја 4. Пословника Скупштине града Бања Лука - Пречишћени текст (Сл.гласник Града Бања Лука, бр. 13/09), Комисија за правна питања Скупштине града Бања Лука, на сједници одржаној 17.07.2009. године, утврдила је пречишћени текст Одлуке о градским административним таксама (Службени гласник Града Бања Лука, бр. 10/01, 14/03 и 18/09), како слиједи

О Д Л У К А

о градским административним таксама

- Пречишћени текст -

Члан 1.

Овом одлуком прописује се наплата административне таксе за списе и радње у управним и другим стварима, у поступку код:

- органа Градске управе, управних организација и других државних органа, на нивоу Града,

- предузећа, јавних установа, фондова и других организација којима је Законом, или на Закону заснованом одлуком Скупштине Града, повјерено да рјешавају у управним стварима о одређеним правима и обавезама.

Члан 2.

Списи и радње за које се плаћа такса, као и висина таксе, утврђују се таксеном тарифом, која је саставни дио ове одлуке.

Такса се не може наплатити ако није прописана Тарифом.

Члан 3.

Таксени обвезник је лице по чијем се захтјеву поступак покреће, односно врше радње предвиђене таксеном тарифом.

Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе.

Члан 4.

У рјешењу или другој исправи, за коју је такса плаћена, мора се означити да је такса плаћена, у којем износу и по којем тарифном броју.

Члан 5.

У исправама које се издају без таксе, мора се означити у коју сврху се издају и на основу којег прописа су ослобођени од таксе.

Члан 6.

Таксе се плаћају у административним таксеним маркама јединствене емисије, и у готовом новцу, кад је прописана такса изнад износа утврђеног Законом.

Наплату таксе принудним путем врши надлежни орган Пореске управе РС, по прописима о принудној наплати пореза.

Члан 7.

Наплаћена такса по тарифи градских административних такса представља приход буџета Града.

Члан 8.

Такса се плаћа у тренутку предаје захтјева, а надлежни орган покреће поступак и по нетаксираном, или недовољно таксираном поднеску, али рјешење или други акт не може бити достављен странци прије него што плати прописану таксу.

Уколико лице, са пребивалиштем у иностранству, упућује захтјев за издавање исправа путем телефона, или електронском поштом, такса, уз припадајући износ поштарине, плаћа се уплатом на рачун, код одређене пословне банке, односно поште - у корист буџета Града.

Члан 9.

Поништавање таксених марака, које се лијепе на поднеску, врши овлаштени службеник за пријем поднесака.

Поништавање налијепљене таксе врши се штамбиљом „поништено“.

Члан 10.

Од плаћања градских административних такса, поред ослобађања утврђених чланом 15. и 16. Закона, ослобођени су:

- грађани слабог имовног стања (алтернатива: социјално угрожена лица),

- лица којима је, рјешењем надлежног органа, признато својство члана породице погинулих, умрлих, несталих или заробљених бораца,

- пријаве и уписи у матичне књиге,

- представке и притужбе грађана.

Члан 11.

Грађанима слабог имовног стања (социјално угрожена лица), у смислу члана 10. ове Одлуке, сматрају се лица којима је утврђено право на сталну новчану помоћ или право на новчану накнаду за помоћ и туђу његу, у складу са Законом и другим прописима, а на основу увјерења Центра за социјални рад.

Члан 12.

На остала ослобађања од плаћања административне таксе, као и на друга питања која нису регулисана овом одлуком, примјењиваће се одредбе Закона о административним таксама и накнадама.

Члан 13.

За списе и радње код органа Градске управе, и других органа и организација из члана 1. ове одлуке, плаћају се таксе по слиједећој тарифи градских административних такса:

Т А Р И Ф А

ГРАДСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВРСТА СПИСА ИЛИ РАДЊИ Плаћа се у конвертибилним

маркама

1 2 _________

I – ПОДНЕСЦИ

Тарифни број 1.

За захтјеве, молбе, приједлоге, пријаве и друге поднеске,

ако овом тарифом није прописана друга такса 2,00 КМ

НАПОМЕНА:

Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске, којима странка захтијева само брже поступање по раније поднесеном захтјеву.

Тарифни број 2.

За жалбу против рјешења, која доносе градски орган управе,

организације и друга правна лица из члана 1.ове одлуке 10,00 КМ

II – РЈЕШЕЊА

Тарифни број 3.

1. За сва рјешења за која није прописана посебна такса 5,00 КМ

2. за рјешења о промјени личног имена 30,00 КМ

3. за рјешења о накнадним уписима у матичне књиге 10,00 КМ

НАПОМЕНА:

Ако се доноси једно рјешење по захтјеву више лица, таксу по овом тарифном броју плаћа свако лице коме се уручује рјешење.

Тарифни број 4.

За рјешења на основу којих се одобрава обављање самос-

талне привредне дјелатности, и то:

- угоститељску дјелатност 100,00 КМ

- трговинску дјелатност 100,00 КМ

- занатску дјелатност 50,00 КМ

- остале дјелатности 40,00 КМ

- за дјелатност без кориштења пословног простора 70,00 КМ

- за промјене (сједишта,предмета пословања и др.),

које настану у току обављања дјелатности 40,00 КМ

1 2 _________

Тарифни број 5.

За рјешења на основу којих се одобрава обављање дјелат-

ности предузећа 100,00 КМ

III – УВЈЕРЕЊА

Тарифни број 6.

1. За увјерења, ако није другачије прописано 2,00 КМ

2. за увјерења о слободном брачном стању 10,00 КМ

3. за изводе из матичних књига намијењених за иностранство10,00 КМ

4. за увјерења о држављанству 5,00 КМ

5. за увјерења о породичном стању за иностранство 10,00 КМ

6. за увјерења о издржавању чланова породице, а ради

ослобађања од пореза на плате радника у иностранству 20,00 КМ

Тарифни број 7.

За дупликат исправе о завршеном школовању, или струч-

ној квалификацији 2,00 КМ

Тарифни број 8.

За увјерења којима се доказује поријекло или вриједност,

количина, каквоћа или здравствена исправност робе 10,00 КМ

НАПОМЕНА:

Такса из овог тарифног броја не плаћа се на стране поштанске декларације које прате спроводни лист.

IV – ОВЈЕРЕ, ПРЕПИСИ И ПРЕВОДИ

Тарифни број 9.

За овјеру потписа, рукописа и преписа:

1. за овјеру сваког потписа 2,00 КМ

2. за овјеру аутентичности рукописа, или за овјеру

преписа од сваког полутабака оригинала 2,00 КМ

НАПОМЕНА:

1. Под полутабаком се подразумијева лист хартије од двије стране формата “А4”, или

мањег.

2. Ако је рукопис или препис писан на страном језику, за овјеру аутентичности рукописа

или преписа плаћа се двострука такса из тачке 2. овог тарифног броја.

1 2 _________

Тарифни број 10.

За овјеру превода 2,00 КМ

Тарифни број 11.

За овјеру плана, цртежа, пројекта и слично 5,00 КМ

Тарифни број 12.

За овјеравање службених аката, или других исправа и

за преписивање истих:

1. за преписивање од полутабака оригинала 2,00 КМ

2. за овјеравање од полутабака оригинала 2,00 КМ

3. за издавање преписа (фотокопије) документа из архиве,

по сваком полутабаку  5,00 КМ

4. увид у списе предмета који се налазе у архиви  3,00 КМ

5. увид у пројектну документацију која се налази у архиви 10,00 КМ

Тарифни број 13.

1. За овјеру потписа на уговорима, према уговорној вриједности,

плаћа се такса:

- до 500,00 КМ 20,00 КМ

- од 500,00 – 1.000,00 30,00 КМ

- од 1.000,00 – 5.000,00 КМ 50,00 КМ

- преко 5.000,00 КМ 80,00 КМ

Ако вриједност у уговору није назначена, плаћа се 60,00 КМ

2. За овјеру потписа на пуномоћју  5,00 КМ

3. За овјеру потписа за регистрацију предузећа 10,00 КМ

НАПОМЕНА:

1. Сматра се да је извршена овјера уговора кад се овјеравају само потписи уговорних страна,

2. Свака измјена садржаја уговора сматра се у таксеном погледу као нови уговор,

3. Такса из тачке 1. овог тарифног броја плаћа се на вриједност која је у уговору назначена.

Тарифни број 14.

1. за овјеру књиге домаћих гостију 50,00 КМ

2. за овјеру књиге страних гостију 50,00 КМ

3. за овјеру књиге утисака за угоститељске објекте 50,00 КМ

4. за овјеру књиге жалби 50,00 КМ

1 2 _________

V –ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА

Тарифни број 15.

За рјешавање захтјева за издавање урбанистичке сагласности:

1. за индивидуалне стамбене и помоћне објекте 50,00 КМ

2. за остале грађевинске објекте 100,00 КМ

3. за реконструкцију, доградњу, надзиђивање и промјену намјене 70,00 КМ

Тарифни број 16.

За рјешавање захтјева за издавање одобрења за грађење:

1. за индивидуалне стамбене и помоћне објекте 50,00 КМ

2. за остале грађевинске објекте 100,00 КМ

3. за реконструкцију, доградњу, надзиђивање и рпомјену намјене 70,00 КМ

Тарифни број 17.

За рјешавање захтјева за издавање одобрења за употребу објекта 30,00 КМ

Тарифни број 18.

За рјешавање захтјева за издавање одобрења за постављање

рекламе 50,00 КМ

Тарифни број 19.

1. За рјешавање захтјева за издавање еколошке дозволе 50,00 КМ

2. За одобравање плана активности 30,00 КМ

Тарифни број 20.

За рјешавање захтјева за издавање:

1. водних смјерница 30,00 КМ

2. водне сагласности 30,00 КМ

3. водне дозволе 50,00 КМ

Тарифни број 21.

За издавање извода из регулационог плана 20,00 КМ

Тарифни број 22.

За дато мишљење у вези примјене прописа Града из надлежности

Одјељења за просторно уређење 30,00 КМ

Тарифни број 23.

На поднесак за измјену регулационог плана 500,00 КМ

1 2 _________

VI – РЕГИСТРАЦИЈА ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА

Тарифни број 24.

1. за упис оснивања заједнице у регистар  50,00 КМ

2. за упис статусне промјене 25,00 КМ

3. за упис промјене лица овлаштених за заступање 10,00 КМ

4. за извод из регистра или увјерење о подацима

из регистра  5,00 КМ

VII – ТАКСЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Тарифни број 25.

За приговор на одлуке уговорног органа у поступку јавних

набавки  20,00 КМ

Тарифни број 26.

За сагласност за продужетак радног времена

угоститељским објектима 20,00 КМ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Члан 14.

Надзор над примјеном одредаба ове одлуке врши Одјељење за општу управу.

Унутрашњу контролу примјене прописа о административним таксама врше органи из члана 1. ове одлуке, у оквиру свог дјелокруга.

Члан 15.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о градским административним таксама (Сл.гласник Града Бања Лука, бр. 11/98) и Закључак о прерачунавању тарифе градских административних такса (Сл.гласник Града Бања Лука, бр. 8/99).

Члан 16.

Ова одлука је ступила на снагу дана 13.10.2001. године (Сл.гласник Града Бања Лука, бр. 10/01), дана 12.11.2003. године (Сл.гласник Града Бања Лука, бр. 14/03) и дана 16.07.2009. године (Сл.гласник Града Бања Лука, бр. 18/09).

Број: 07-013-440/09.