Одлука о измјенама и допунама Одлуке о употреби симбола и имена Града Бања Лука

509.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, бр. 101/04, 42/05 и 118/05), чланова 6. и 32. Статута Града Бањалука (Службени гласник Града Бањалука, бр. 25/05 и 30/07, Скупштина града Бањалука је, на 30. сједници, одржаној 27.12. и 28.12.2010. године, донијела

О Д Л У К У

о измјенама и допунама Одлуке о употреби симбола

и имена Града Бањалука

Члан 1.

У Одлуци о употреби симбола и имена Града Бањалука (Службени гласник Града Бањалука, број 24/08), у члану 2, додаје се став 3, који гласи:

„Симболи Града Бањалука могу се одобрити и користити само у облику и изгледу – прописаним у Књизи графичких стандарда Града Бањалука“.

Члан 2.

У члану 5, додаје се став 2, који гласи:

„Подносилац захтјева је дужан, уз захтјев, приложити и Приједлог симбола – дефинисан у Књизи графичких стандарда Града Бањалука“.

Члан 3.

У члану 6. ријечи „име или симбол Града“ – замјењују се ријечима: „Град Бањалуку“.

Члан 4.

Члан 7. мијења се, и гласи:

„(1) Против акта, донесеног по захтјеву странке – за коришћење симбола и имена Града, странка има право жалбе.

(2) жалба се подноси Градоначелнику, у року од 15 дана, од дана достављања акта“.

Члан 5.

Члан 9. мијења се, и гласи:

„(1) Новчаном казном – у износу од 1.500,00 КМ до 7.000,00 КМ, казниће се – за прекршај, правно лице:

а) ако употреби симбол и име Града Бањалука – без одобрења,

б) ако се не придржава графичких стандарда – дефинисаних рјешењем којим је дато одобрење за употребу симбола и имена Града Бањалука.

(2) За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице, у правном лицу, новчаном казном – у износу од 300,00 КМ до 1.500,00 КМ.

(3) За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник – новчаном казном од 200,00 КМ до 1.000,00 КМ.

(4) за прекршај из става 1. овог члана, казниће се физичко лице – новчаном казном, у износу од 100,00 КМ до 1.000,00 КМ“.

Члан 6.

Члан 10. мијења се, и гласи:

„Надзор над примјеном одредаба ове одлуке, врши Комунална полиција“.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бањалука“.

Број: 07-013-1041/10.