Одлука о измјенама и допунама Одлуке о образовању, организацији, пословима и начину финансирања мјесних заједница на подручју града Бања Лука

181 .

На основу члана 107. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник Републике Српске, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члaна 32. став 2 тачка 28. Статута Града Бања Лука (Сл.гласник Града Бања Лука, бр. 25/05 и 30/07), Скупштина града Бања Лука је, на 38. сједници, одржаној дана 20.05.2011. године, донијела

О Д Л У К У

о измјенама и допунама Одлуке о образовању, организацији, пословима и начину финансирања мјесних заједница на подручју града Бања Лука

Члан 1.

У члану 3. став 1. тачка 2. Одлуке о образовању, организацији, пословима и начину финансирања мјесних заједница на подручју града Бања Лука (Сл. гласник Града Бања Лука, број 3/10 – пречишћени текст) - испред ријечи: „Браће Кавића“, брисати „и“, и иза додати ријечи: „Улица палих бораца“.

Члан 2.

У члану 3. став 1. тачка 3, алинеја 1 брише се заселaк: „Кременовићи Горњи“.

У члану 3. став 1. тачка 3, мијења се алинеја 3, и иста гласи:

„Граница почиње на регионалном путу Бања Лука – Бронзани Мајдан, код изворишта „Буковац“, затим иде на југ, шумским путем, до засеока Вучићи (који не обухвата). Граница даље наставља некатегорисаним путем, до куће Ћулум Драгана (коју не обухвата), даље иде њивским путем - поред трафостанице (коју не обухвата), па наставља поред базена за воду (који обухвата). Наставља њивским путем, преко њива, званих „Бујаднице“, све до куће Марић Гавре (коју не обухвата), затим скреће у правцу југоистока, локалним путем - до раскршћа путева Вукелићи – Јањетовићи, код гробља Бранковац (које обухвата), и ту се завршава“.

Члан 3.

У члану 3. став 1. тачка 5. – умјесто „Булевар српске војске“, треба да стоји: „Булевар српске војске, од бр. 1 до 13 (непарна страна), и од бр. 2 до 16 (парна страна)“;

- иза ријечи: „Кампус“, додаје се ријеч: „Академика Јована Сурутке“.

Члан 4.

У члану 3. став 1. тачка 6, у алинејама 1 и 2, испред „насељеног мјеста Борковићи“, додаје се ријеч: „дио“, а у алинеји 2, бришу се засеоци „Јовићи и Бунићи“.

Члан 5.

У члану 3. став 1. тачка 12, мијења се став 7, и исти гласи:

„Граница почиње на ушћу потока Каменица у поток

Голешица, код Ладаре (коју обухвата), затим граница иде кроз шуму, па на југ - преко Галића брда, поред засеока Јелићи (који не обухвата), и излази на пут, код Јовиног брда (које обухвата).

Члан 6.

У члану 3. став 1. тачка 15:

– у насељеном мјесту „дио Голеша“, бришу се засеоци: „Дамјановићи, Грмуше, Удовчићи, Матићи, Петковићи“;

- у насељеном мјесту „дио Бање Луке“, иза ријечи: „Маричићи“, додаје се: „ул. Јовице Копрена“.

Члан 7.

У члану 3. став 1. тачка 25. – умјесто ријечи „Бранка Поповића“, треба да стоји „Бранка Поповића од бр. 2 до 318 (парна страна)“, иза ријечи „Подгоричка од бр. 32 до 78 (парна страна)“, додаје се: „Булевар Милутина Миланковића (дио) - од улице Књаза Милоша до моста на ријеци Врбас, у Трапистима“.

Члан 8.

У члану 3. став 1. тачка 26 – иза ријечи: „Плитвичка улица“, додаје се: „Булевар Милутина Миланковића (дио) - од аутопута до улице Књаза Милоша и Бранка Поповића од бр. 1 до 115 (непарна страна)“.

Члан 9.

У члану 3. став 1. тачка 32 – умјесто: „Младена Стојановића - од бр. 1 до 9 (непарна страна) и од бр. 2 до 8 (парна страна)“, треба да стоји: „Младена Стојановића - од бр. 1 до 9 (непарна страна)“.

Члан 10.

У члану 3. став 1. тачка 38 – алинеја 5. мијења се, и гласи: „Граница почиње од Штрбачког врела на Боровачкој ријеци, затим скреће у правцу сјевeроистока, безименим потоком преко шуме Брезик, до извора „Јазавичије јаме“. Од извора „Јазивичије јаме“, граница иде на запад, иза куће Стрика Драге (коју не обухвата), и даље иде у правцу сјевера, пресијеца поток Ланиште, и иде све до Илијиног потока. Илијиним потоком иде узводно, до локалног путног правца Бистрица – Горња Пискавица – Пискавица, и од тог пута, граница иде поред „Илијиног врела“ (којег не обухвата), и поред куће Кесеровић Радована (коју обухвата), и излази на некатегорисани пут Кесеровићи – Кајкути. Граница продужава на исток, до Бранковића виса, и наставља - од Бранковића виса, иде путем према Јакића врелу (које не обухвата). Даље мијења правац према истоку, путем - преко Пискавичке планине, и завршава се на тромеђи К.О. Пискавица, Пискавица Горња и Ивањска“.

Члан 11.

У члану 3. став 1. тачка 44 – умјесто: „Младена Стојановића - од бр. 9А до 125 (непарна страна), и од бр. 10 до 30 (парна страна)“, треба да стоји: „Младена Стојановића - од бр. 9А до 125 (непарна страна), и од бр. 2 до 30 (парна страна)“;

- иза улице Марка Липовца бр. 182 и 186, додаје се: „Олимпијских побједника (лијева страна без нумерације), и Булевар српске војске, од бр. 15 до 29 (непарна страна)“.

Члан 12.

У члану 3. став 1. тачка 45. мијења се, и гласи: „Мјесна заједница Сарачица образује се за насељена мјеста: дио - Прњавор Мали, Павловац, дио Бистрице, дио Мотика, која чине засеоци:

Дио - Прњавор Мали – Михајловићи, Киклићи, дио Косића, и куће: Поповића, Берендика, Грујића, Драгојевића, Палачковића, Ћутковића, Малинића, Кондића, Трамошљика, Јовића, Лукајића, Тодића, Боројевића, Милошевића и Вукомана.

Дио Павловца: насељено мјесто, којем припада Божурска улица;

Дио Бистрице: Ћулуми, Ратковићи, Митровићи, Штрбци, Вукелићи, Ковачевићи и Вучићи;

Дио Мотика: Јосиповићи, Домазети, Стијаковићи, Кременовићи, Јанковићи, Наранчићи, Лукајићи, Марковићи, Прпе, Ратковићи, и куће: Васић, Врачар, Вучић, Вукајловић, Гаковић, Грмуша, Гузијан, Драгојевић, Ђајић, Кордић, Кузмановић, Милојевић, Пејаковић, Перишић, Поповић, Ритан, Смиљић, Стјепановић, Савић, Касиповић, Јованић, Гранолић, Кнежевић, Матић, Јеличић, Бунић и Говедарице.

Члан 13.

У члану 3. став 1. тачка 47 – иза ријечи „Стевана Првовјенчаног“, додаје се: Булевар Десанке Максимовић, Aкадемика Милана Васића и Слободана Кустурића“.

Члан 14.

У члану 3. став 1. тачка 50 – умјесто: „Олимпијских побједника“, треба да стоји: „Олимпијских побједника (десна страна без нумерације)“.

Члан 15.

У члану 3. став 1. тачка 53 – иза ријечи: „Туњице“, додаје се: „Марије Кири, Чарлија Чаплина, Далматинска, Дракулићких жртава“.

Члан 16.

У члану 3. став 1, иза тачке 56, додаје се тачка 57, која гласи:

Мјесна заједница „Чокорска поља“ образује се за насељена мјеста: Чокори, дио Прњавора Малог, дио Голеша, дио Бистрице, и дио Борковића, које чине засеоци:

Насељено мјесто Чокори: Лукајићи, Пајићи, Мацановићи, Драгојевићи, Вучићи – Зекићи и куће Срдића, Косића, Галића, Чавића, Дукића, Марића, Мирнића и Поповића.

Дио Насељеног мјеста Прњавор Мали: Цвијићи, дио Косића - са кућом Косић Ђуре.

Дио Насељеног мјеста Голеши: Дамјановићи, Грмуше, Удовчићи, Матићи, Петковићи, Видовићи, Мијићи, Марићи, Моцоње, Вучићи и куће - Вериш, Драгојевић, Дамјановићи, Јовићи, Лукићи, Стевановићи.

Дио Насељеног мјеста Бистрица: Јањетовићи, Марјанци, Кременовићи (Бајићи), Кременовићи Горњи, Гаковићи, Јоргићи (Шарићи), Антићи, Јовићи, Гаиловићи, Врањеши, Глигорићи, Гранолићи, Мирнићи (Гидуми), и куће Будиша и Миловановића.

Дио Насељеног мјеста Борковићи: Јовићи, Бунићи, Кременовићи (Белаћи).

Утврђује се граница између Мјесне заједнице „Чокорска поља“ и Мјесне заједнице „Доња Кола“, како слиједи:

- граница почиње на ушћу потока Каменица у поток Голешица, код ладаре (коју не обухвата), затим иде низводно - потоком Голешица до старог пута за Грмуше. Одавде граница иде старим путем - кроз шуму Трњак, поред куће Галић Крстана (коју не обухвата), и наставља поред гробља Дамјановића (које обухвата), те наставља у правцу сјевероистока, преко брда Ђурашевац, па испод засеока Марићи (које обухвата), пратећи ток потока до ушћа у ријеку Сутурлију, гдје завршава.

Утврђује се граница између Мјесне заједнице „Чокорска поља“ и Мјесне заједнице „Голеши“, како слиједи:

- граница почиње на путу Сарачица - Чокори – Голеши, иза куће Матић Недељка (коју обухвата). Затим иде на југ, поред Црног врела (које не обухвата), затим иде потоком, од Црног врела до ушћа у поток Каменица. Од ушћа, граница даље иде низводно, потоком Каменица - до ушћа у поток Голешица, завршавајући код ладаре (коју не обухвата).

Утврђује се граница између Мјесне заједнице „Чокорска поља“ и Мјесне заједнице „Борковићи“, како слиједи:

- граница почиње на раскршћу путева на брду Калем, иза кућа Кременовића (које обухвата), и наставља у правцу југозапада, преко њива, званих „Виноградина“ и „Јаругин бријег“, у дужини од 1100 метара, и излази на пут, којим иде према школи у Бунићима (коју обухвата). Затим скреће на југ, обухватајући Буниће, преко њива званих „Прљине“, и преко брда Водице, поново излазећи на пут Бунићи – Јовићи, којим иде у правцу Јовића, дужином од 2000 метара, обухватајући комплетну дужину пута Бунићи – Јовићи. Затим, граница се одваја од пута Бунићи – Јовићи, и иде у правцу југоистока, преко брда званог „Иљинци“, поред Јовића гробља (које обухвата), и у истом правцу излази на пут Сарачица – Чокори – Голеши, гдје завршава, на граници између к.ч. 2166 и к.ч.2167, к.о. Борковићи Доњи.

Утврђује се граница између Мјесне заједнице „Чокорска поља“ и Мјесне заједнице „Бистрица“, како слиједи:

- граница почиње на раскршћу путева Вукелићи – Јањетовићи, па наставља путем према Јањетовићима, поред гробља Бранковац (које не обухвата), затим, преко њива између Лолића – Перића (које не обухвата) и Јањетовића (које обухвата), те долази до потока Грич, којим иде узводно, у дужини од 450 метара, па скреће на југ, иза куће Јањетовић Јована (коју обухвата). Затим граница излази на пут Лолићи – Марјанци, и даље наставља поменутим путем Лолићи – Марјанци, поред куће Јањетовић Владе (коју обухвата). Продужава у правцу мјесног гробља Лолићи (које обухвата), те наставља на запад, шумским путем - до куће Гојка Јованића (коју не обухвата), па продужава путем у правцу југа, до моста на ријеци Бистрици (који не обухвата). Даље граница иде старим путем, иза засеока Јованићи (које не обухвата), и то у дужини од око 1300 метара, све до раскрснице путева. Од раскрснице путева, граница даље иде путем ка брду Калем, поред куће Кременовић (Луке) Драгослава (коју обухвата), укључујући обухватање овог пута. (к.ч. 3619 к.о. Бистрица Доња).

Граница се завршава на раскрсници путева на брду Калем, иза кућа Кременовића (које обухвата).

Утврђује се граница између Мјесне заједнице „Чокорска поља“ и Мјесне заједнице „Сарачица“, како слиједи:

- граница почиње на раскршћу путева Вукелићи – Јањетовићи, код гробља Бранковац (које не обухвата), продужава путем, званим „Коси пут“, према школи и цркви Бранковац (које не обухвата), пресијецајући пут који води до школе, из правца Липа, и наставља даље путем, ка Сарачици, којим иде све до пута који води кроз шуму, према извору Греда (који обухвата), дужином од око 250 метара. Граница наставља низводно, потоком Греда до ушћа у поток Јаринац, те наставља кроз шуму Буквик, иза куће Цвијић Недељка (коју обухвата), продужавајући иза Косића гробља (које обухвата), и излази на раскрсницу путева Чокори – Косићи.

Од раскрснице путева Чокори - Косићи, граница иде у правцу истока границом насељених мјеста Чокори - Прњавор Мали и Чокори - Павлоац, што је, уједно, и граница к.о. Чокори - Прњавор Мали и к.о. Чокори - Павловац.

У МЗ Чокорска поља, не припадају куће Косића и др, који су преко потока Греда, тј. имају прилаз са пута Сарачица - Бранковац.

Члан 17.

У члану 32, брише се став 2.

Члан 18.

У члану 33, брише се став 1.

Члан 19.

Члан 36. се брише, а члан 37. постаје члан 36.

Члан 20.

Иза члана 36, додаје се нови члан 37., који гласи:

„Уколико се Савјет мјесне заједнице не изабере у првом кругу избора, проводи се нови круг избора, који ће се понављати до избора Савјета МЗ, о чему Одлуку доноси Скупштина Града.

У новом кругу избора савјета мјесних заједница, избори се проводе по већ утврђеним кандидатским листама из првог круга избора.“.

Члан 21.

Члан 39. мијења се, и гласи:

„Одлуку о расписивању избора за чланове савјета мјесних заједнице, путем гласачких листића, доноси Скупштина Града, заказује градоначелник, а проводе:

1. Комисија за провођење избора;

2. Комисија за провођење гласања.“.

Члан 22.

Члан 40. мијења се, и гласи:

„Органи за провођење избора су:

1. Комисија за провођење избора;

2. Комисија за провођење гласања.“.

Члан 23.

Члан 41. мијења се, и гласи:

„Комисија за провођење избора састоји се од предсједника и два члана, који се бирају из реда одборника Скупштине Града.

Комисију, из претходног става, именује Скупштина Града, на приједлог Комисије за избор и именовања Скупштине Града.“.

Члан 24.

Иза члана 41, додаје се нови члан 41а, и гласи:

„Комисија за провођење избора обавља сљедеће послове:

- обавијештава и информише бираче о изборима за савјете мјесних заједница и о изборним процедурама;

- врши пријем приједлога кандидата за чланове савјета, када се избор савјета врши путем гласачких листића (први круг), врши контролу предложених кандидата - увидом у бирачки списак, и утврђује кандидатску листу у првом кругу;

- утврђује кандидатску листу за други круг гласања гласачким листићима, гдје кандидатска листа није утврђена у првом кругу;

- израђује гласачке листиће на основу утврђених кандидатских листа;

- именује чланове Комисије за провођење гласања;

- доставља Комисији за провођење гласања – гласачки материјал;

- утврђује резултате избора за чланове савјета, за сваку МЗ појединачно;

- подноси Скупштни Града извјештај о проведеним изборима, и предлаже доношење одлуке о потврђивању, или понављању избора;

- сазива конститутивну сједницу Савјета мјесне заједнице“.

Члан 25.

Члан 42. мијења се, и гласи:

„Комисија за провођење гласања састоји се од: предсједника и два члана, који се именују из реда запослених у Административној служби Града.

Комисију из претходног става, именује Комисија за провођење избора, на приједлог градоначелника Града, најкасније 15 дана прије дана избора.

Кандидати за чланове Савјета МЗ и чланови њихових ужих породица, не могу бити чланови Комисије за провођење гласања“.

Члан 26.

Члан 43. мијења се, и гласи:

„Комисија за провођење гласања непосредно руководи гласањем, обезбјеђује правилност и тајност гласања, утврђује број изашлих бирача (кворум), утврђује резултате гласања, и води записник о раду.

Предсједник руководи радом Комисије за провођење гласања, и одговоран је за законитост њеног рада“.

Члан 27.

Члан 44. мијења се, и гласи:

„Приједлози кандидата за чланове Савјета МЗ, за први круг избора, који ће се вршити гласањем, путем гласачких листића, достављају се Комисији за провођење избора, најкасније 15 дана прије дана одржавања избора.

Комисија - из претходног става, утврђује кандидатску листу, оним редосљедом којим су временски кандидати предлагани“.

Члан 28.

У члану 45. став 2, иза ријечи: „заокруживањем“, додаје се ријеч: „највише“.

Члан 29.

У члану 46. став 2, умјесто ријечи: „Комисија за мјесне заједнице“, стављају се ријечи: „Комисија за провођење избора“.

Члан 30.

У члану 47. мијења се став 1, и гласи:

„Гласањем руководи предсједник Комисије за провођење гласања, а помажу му чланови Комисије“.

У члану 47. мијења се став 4, и гласи:

„Предсједник Комисије за провођење гласања је дужан, прије почетка гласања, показати свим присутним, у просторији у којој се врши гласање, да је гласачка кутија празна“.

Члан 31.

У члану 48. став 1, умјесто ријечи: „одбора“, ставља се ријеч: „Комисије“.

Члан 32.

У члану 50. мијења се став 2, и гласи:

„О напријед наведеним радњама, сачињава се посебан записник, који потписују сви чланови Комисије“.

Члан 33.

Члан 51. мијења се, и гласи:

„За чланове Савјета мјесних заједница, изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова бирача, присутних на збору грађана.

Након утврђивања резултата гласања, предсједник Комисије за провођење гласања, дужан је – резултате избора, записник о раду, важеће, неискориштене и упропаштене гласачке листиће – доставити Комисији за провођење избора, исти дан након одржаних избора“.

Члан 34.

Члан 52. се брише.

Члан 35.

Члан 68. мијења се, и гласи:

„Објектима, основиним и другим средствима, који за свој рад користе мјесне заједнице, управља и располаже Град Бања Лука“.

Члан 36.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 07-013-376/11.