Одлука о одређивању простора за одржавање јавних скупова

438.

На основу члана 3. став 3. Закона о јавном окупљању (Службени гласник Републике Српске, број 118/08), члана 30. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 32. Статута Града Бањалука (Службени гласник Града Бањалука, бр. 25/05 и 30/07), Скупштина града Бањалука је, на 46. сједници, одржаној 14.12.2011. године, донијела

О Д Л У К У

о одређивању простора за одржавање јавних скупова

Члан 1.

За одржавање јавних скупова на подручју града Бањалуке, одређују се простори Трга Крајине и Парка „Младен Стојановић“, а у насељима гдје нема јавне површине-на другим погодним површинама, уз сагласност надлежног одјељења Административне службе Града и власника земљишта.

Члан 2.

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о одређивању простора за одржавање јавних скупова (Службени гласник Града Бањалука, број 13/01).

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 07-013-747/11.