Статутарна одлука о утврђивању симбола Града Бања Лука

396.

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 32. став 2. тачка 1. и члана 112. Статута Града Бањалука („Службени гласник Града Бањалука“, бр. 25/05, 30/07, 17/12, 20/14 и 39/16), Скупштина града Бањалука је, на 13.

сједници, одржаној 20.07. и 21.07.2017. године, донијела

СТАТУТАРН У ОДЛУК У

О УТВР Ђ ИВАЊУ СИМБОЛА ГРАДА БАЊА ЛУКА

Члан 1.

У Статуту Града Бањалука („Службени гласник Града Бањалука“, бр. 25/05, 30/07, 17/12, 20/14 и 39/16) члан 6. мијења се, и гласи:

(1) Град има симболе - грб и заставу, који симболишу историјско, културно и природно насљеђе Бањалуке.

(2) Грб Града користи се у три нивоа: као Мали, Средњи и Велики.

(3) Мали грб Града: На штиту, подијељено, горе у црвеном сребром и црним спојницама озидани камени бедем у чијем је средишту иста таква двоспратна кула лучно отворена пољем са по једним црно отвореним прозором на спратовима и са пирамидалним сребрним кровом са наглашеном стрехом, и са обје стране те куле са по једном сребрном мањом једноспратном кулом са по једним прозором отвореним црно и кровом као што је описано, а доље сребрно са плавим суоченим кљуновима два чамца - дајака из бокова штита; преко свега таласаста плава греда изнад истог таквог прута.

(4) Средњи грб Града: На штиту, подијељено, горе у црвеном сребром и црним спојницама озидани камени бедем у чијем је средишту иста таква двоспратна кула лучно отворена пољем са по једним црно отвореним прозором на спратовима и са пирамидалним сребрним кровом са наглашеном стрехом, и са обје стране те куле са по једном сребрном мањом једноспратном кулом са по једним прозором отвореним црно и кровом као што је описано, а доље сребрно са плавим суоченим кљуновима два чамца - дајака из бокова штита; преко свега таласаста плава греда изнад истог таквог прута.

Штит крунисан златном каменом озиданом бедемском круном са четири видљива мерлона и дијадемом.

(5) Велики грб Града: Средњи грб Града окружен чуварима, и то: десно природна фигура Петра Кочића, одјевеног у тамносиви реденгот према моди с почетка 20. вијека, а лијево природна фигура бана Светислава Милосављевића одјевеног у фрак са припадајућим одликовањима и лентом. Оба чувара држе природни дрвени јарбол окован златом са кога се у поље вије квадратни стијег Републике Српске опшивен златним ресама (десно), односно Бање Луке (лијево). Стијег Бање Луке истовјетне је садржине као штит основног грба. Копља оба стијега овјенчана су златним трновим вијенцем. Постамент грба је руковет златног лишћа дивљег кестена (Aesculus hippocastanum) преплетеног са зеленим лиснатим гранчицама липе (Tilia tomentosa).

(6) Застава Града представља основни грб Града Бање Луке, без штита, који испуњава читаво поље заставе квадратног облика.

(7) Тачан изглед грба и заставе Града утврђује се изворником (еталоном), који доноси градоначелник.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бањалука“.

Број: 07-013-418/17.