Одлука о употреби симбола Града Бања Лука

499.

На основу члана 39. Закона о локапној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 32. став 2. тачка 14. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 25/05, 30/07, 17/12, 20/14, 39/16 и 26/17), Скупштина града Бања Лука је, на 14. сједници, одржаној 7.9.2017. године, донијела

О Д Л У К У

о употреби симбола Града Бања Лука

I

Одлуком о употреби симбола Града Бања Лука (у даљем тексту: одлука), утврђују се услови коришћења и начин заштите симбола Града Бања Лука (у даљем тексту: Град).

II

Поједини изрази употријебљени у овој одлуци имају сљедеће значење:

1) еталон (изворник) - мјерило намијењено да дефинише или материјализује, сачува или репродукује мјерну јединицу једне величине (или умношка или дијела те јединице), да би она могла поређењем да се преноси на друга мјерила, а у смислу ове одлуке, графички стандард којим се прописује ликовна интерпретација грба и заставе у периоду важења Еталона;

2) блазон - вербални опис хералдичке или вексилолошке композиције којим се утврђује садржај, боја и узајамни положај свих елемената композиције, и који претходи ликовној интерпретацији;

3) истицање грба и заставе - грб и застава се „истичу“ кад год су изложени увиду јавности;

4) хералдика - наука о грбовима;

5) вексилологија - наука о заставама;

6) сфрагистика - наука о печатима;

7) тинктура (емајл) - појам у хералдици којим се означава основна хералдичка боја;

8) код Петрасанкте - међународни хералдички стандард приказивања тинктуре и метала у црно-бијелој техници.

III

1) Симболи Града Бања Лука су грб и застава.

2) Грб и застава симболишу историјско, културно и природно насљеђе Бање Луке.

3) Грб Града Бања Лука користи се у три нивоа, као Основни, Средњи и Велики грб, са садржајем како је описано у Статуту Града.

4) Застава Града Бања Лука описана је у Статуту Града Бања Лука.

IV

1) Грб и застава Града Бања Лука могу се употребљавати само у облику, са садржином и на начин предвиђен Статутом и овом одлуком.

2) Изглед грба из тачке 3. ове одлуке, у сва три нивоа, за

службену употребу дефинисаће се еталоном (изворником) израђеним на основу блазона из Статута Града.

3) Изглед заставе дефинише се еталоном како је описано у Статуту Града.

4) Еталон утврђује и прописује Градоначелник Града Бања Лука.

5) Еталон грба и заставе Града Бања Лука чува се у Кабинету градоначелника Града.

V

1) За употребу симбола Града потребно је одобрење надлежног органа.

2) Ниједан субјекат не може користити симболе Града, уколико му то није одобрено, на начин прописан овом одлуком.

3) Рјешењем којим се одобрава употреба симбола Града утврђује се, између осталог, и намјена, услов коришћења и рок важења, као и друга ограничења која одговарају употреби симбола Града у конкретном случају.

VI

1) О употреби симбола Града, за правна и физичка лица, као и за разне манифестације које се одвијају под покровитељством или у част Града, одлучују организационе јединице Градске управе Града сходно својој надлежности и дјелатностима које прате у оквиру свог дјелокруга рада.

2) О одобрењима за употребу симбола Града надлежне организационе јединице воде посебну евиденцију.

VII

1) Против акта, донесеног по захтјеву странке за коришћење симбола Града, странка има право жалбе.

2) Жалба се подноси Градоначелнику, у року од 15 дана, од дана достављања акта.

3) На приједлог надлежне организационе јединице Градске управе Града, која врши надзор над примјеном ове одлуке, може се укинути акт којим је одобрено коришћење симбола Града, уколико се утврди да корисник одобрења употребљава симболе Града супротно утврђеној намјени и условима из одобрења.

VIII

Одредбе ове одлуке не односе се на субјекте које, на основу закона и других аката, оснива Град.

IX

Грб и застава Града Бања Лука не могу се употребљавати као робни или услужни жиг, узорак или модел, нити као било који други знак за обиљежавање роба или услуга.

X

Грб и застава Града Бања Лука не могу се

употребљавати ако су оштећени или су својим изгледом неподобни за употребу.

XI

1) Грб и застава Града Бања Лука могу се изузетно употријебити као саставни дио других амблема и грбова, односно знакова.

2) У случајевима из става 1, симболи Града могу се употребљавати само у изворном облику на начин којим се осигурава достојанство и углед града.

XII

Употреба грба и заставе Града Бања Лука у умјетничком стваралаштву и у васпитно-наставне сврхе слободна је, под условом да се не противи добром укусу, друштвеним и моралним нормама, хералдичкој пракси и традицији, овој одлуци те да не вријеђа углед Града Бања Лука.

XIII

1) Велики грб Града ознака је и симбол Града.

2) Велики грб истиче се на згради сједишта Градске управе и свим осталим зградама градске администрације, као и у просторијама гдје се одржавају сједнице Скупштине Града, у Кабинету градоначелника и у другим службеним просторијама по одлуци градоначелника.

3) Велики грб Града истиче се у посебно свечаним приликама када се истичу значај и традиције Града, односно када се репрезентује Град и обавезно се утискује, односно штампа на повељама, дипломама и другим јавним признањима које додијељује Град.

4) Велики грб Града истиче се на граници територије Града.

XIV

1) Средњи грб Града је и службени грб Градске управе Града и може се користити у редовним активностима свих органа Града.

2) Средњи грб Града користи се на предметима који се дају у репрезентативне сврхе.

3) Средњи грб Града користи се на меморандуму, коверти, званичној позивници, честитки, визиткарти које користе функционери Града.

XV

1) Основни (Мали) грб Града је ознака и симбол Града, а користе га сви органи Градске управе за обиљежавање службених просторија и у службеној употреби.

2) Основни грб се користи:

- у саставу образаца и јавних исправа, кад је то предвиђено законима, одлукама и другим прописима;

- у саставу ознака на униформама службених лица Града, кад је то предвиђено законима, одлукама и другим прописима;

- на званичним позивницама, честиткама и сл. које користе руководиоци одјељења и служби Градске управе;

- на таблама са називима улица на територији Града;

- у другим случајевима, ако његова употреба није у супротности са овом одлуком.

XVI

1) Грб може да се користи само у складу са хералдичком, вексилолошком и сфрагистичком праксом.

2) Грб се у печату и штамбиљу смије користити у складу са позитивним законским и подзаконским прописима.

XVII

1) Грб се по правилу приказује у прописаним металима и емајлима или тинктурама, односно у одговарајућој колористичкој интерпретацији метала и емајла или тинктура.

2) Грб се може приказивати и у црно-бијелој транскрипцији стандардним хералдичким методома, под сљедећим условима:

- ако су метали и тинктуре интерпретирани стандардном хералдичком методом (шрафирање и пунктирање по коду Петрасанкте);

- ако је приказ у црно-бијелој техници линеаран, без интерпретације метала и тинктура;

- ако је приказ контрастним пољима изведен на естетски прихватљив начин, а по правилу тако што се метали приказују као свијетла, а тинктуре као тамна поља;

- ако је приказ дат сугестијом рељефа, са баченом сијенком, под условом да се извор свјетлости налази у правцу горњег десног (хералдички) кантона;

- ако је приказ дат у негативу линеарне представе.

XVIII

Велики грб, Средњи грб и Основни грб могу бити истицани на јавним местима, на отвореном и у затвореном простору, за вријеме трајања манифестација од значаја за Град.

XIX

Сва физичка и правна лица на територији Града имају право да истичу заставу Града, у складу са одредбама ове одлуке.

XX

1) Застава Града обавезно се истиче:

- на згради сједишта Градске управе и Скупштине Града;

- у службеним просторијама Скупштине Града и Градске управе;

- приликом прослава, свечаности и других политичких, културних, спортских и службених манифестација које су од значаја за Град;

- приликом међуградских сусрета, такмичења и других скупова на којима Град учествује или је репрезентован, у складу са правилима и праксом одржавања таквих скупова;

2) Застава Града може се истаћи:

- на зградама правних лица чији је оснивач Град;

- на службеним возилима Града, и то само у случају када возило користи градоначелник и предсједник Скупштине у званичној функцији;

- и у другим случајевима, ако њено истицање није у супротности са овом одлуком.

XXI

Симболи Града не смију се оштећивати, нити употребљавати непримјерено, недолично, наначин који вријеђа јавни морал и достојанство грађана Бање Луке.

XXII

Надзор над примјеном одредби ове одлуке, врши Одјељење комуналне полиције Градске управе Града Бања Лука.

XXIII

1) Новчаном казном - у износу од 1.500,00 КМ до 7.000,00 КМ, казниће се за прекршај, правно лице:

- ако употријеби симбол Града Бања Лука без одобрења;

- ако се не придржава графичких стандарда дефинисаних рјешењем којим је дато одобрење за употребу симбола Града Бања Лука.

2) За прекршај из става 1, казниће се одговорно лице, у правном лицу, новчаном казном у износу од 300,00 КМ до 1.500,00 КМ.

3) За прекршај из става 1, казниће се предузетник новчаном казном од 200,00 КМ до 1.000,00 КМ.

4) За прекршај из става 1, казниће се физичко лице новчаном казном, у износу од 100,00 КМ до 1.000,00 КМ.

XXIV

У року од 6 мјесеци од дана ступања на снагу ове одлуке, субјекти који већ користе грб или заставу Града по одобрењу, дужни су да покрену поступак прибављања одобрења за употребу у складу с одредбама ове одлуке.

XXV

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о употреби симбола и имена Града Бања Лука објављена у „Службеном гласнику Града Бања Лука“, бр. 24/08, 30/10 и 16/14.

XXVI

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Бања Лука“.

Број: 07-013-505/17.